ДОГОВОР ОФЕРТА / պայմանագիր-առաջարկ

1. Общие положения

Настоящие правила и условия (в дальнейшем также и «Правила») содержат важную информацию о Ваших правах, обязательствах и средствах правовой защиты.

В настоящих Правилах понятия «Мы», «Наш», «Нас», «Нам», «Нами», «Компания», «Нева Сизонс Глобал Трэвел» относятся к обществу с ограниченной ответственностью «Нева Сизонс Глобал Трэвел» (ИНН: 02307164), которое основано и действует в соответствии с законодательством Республики Армения (гл. офис: РА, Ереван, 0010, ул. Ехбайрутян, дом 3), а понятия «Вы», «Ваш», «Вас», «Вам», «Вами», «Заказчик» относятся к лицу, которое заходит на этот веб-сайт, обращается к услугам Компании и (или) уже пользуется данными услугами.

Настоящие Правила, включая любые ссылки на другие правила в них, регулируют все услуги, прямо или косвенно предоставляемые через armenianseasons.com, armenianseasons.am (или любой другой поддомен) веб-сайты (далее именуемые «Веб-сайт»), а также отношения между Вами и Компанией, вытекающие из них.

При входе, просмотре, любом другом использовании Веб-сайта и всех его услуг или скачивании любого содержания, вне зависимости от того, являетесь ли Вы пользователем услуг Компании, зарегистрированным пользователем Веб-сайта, Заказчиком или просто посетителем, Вы подтверждаете, что прочитали все настоящие Правила и безоговорочно принимаете их.

Согласно данным Правилам, этот Веб-сайт, его содержание, составляющие, а также предлагаемые им услуги принадлежат, управляются и предоставляются ООО «Нева Сизонс Глобал Трэвел».

Компания имеет право в любое время без предварительного уведомления, в одностороннем порядке, вносить изменения в настоящие Правила и публиковать обновленные Правила на Веб-сайте с указанием даты последнего изменения. Новые Правила получат юридическую силу и будут применяться к отношениям и обязательствам, возникшим после их публикации на Веб-сайте.

Веб-сайт может содержать ошибки, неточности или упущения, которые могут быть связаны с услугами, их ценами или другим содержанием. Компания оставляет за собой право исправлять ошибки на Веб-сайте в любое время, в том числе связанные с уже подтвержденными заказами. В случае исправления ошибок, связанных с подтвержденными заказами, по возможности, Компания предложит Вам сохранить уже подтвержденный заказ в скорректированной версии или отменить его без последствий, изложенных в пункте 12 настоящих Правил.

Достопримечательности, отели, залы и площадки, музеи, рестораны и любые объекты, предоставляющие разные вспомогательные услуги, представленные на Веб-сайте, в дополнение к настоящим Правилам, могут иметь, заявлять и (или) требовать принять правила и условия, которые могут включать некоторые другие обязательства и (или) ограничение прав.

Если Вы не согласны с настоящими Правилами, пожалуйста, прекратите любое возможное использование Веб-сайта

1. Ընդհանուր դրույթներ

Ծառայությունների մատուցման սույն պայմաններն ու կանոնները (այսուհետ նաև՝ «Պայմաններ») պարունակում են կարևոր տեղեկություններ Ձեր իրավունքների, պարտավորությունների և պաշտպանության միջոցների մասին:

Սույն Պայմաններում «Մենք», «Մեր», «Մեզ», «Ընկերություն», Neva Seasons Global Travel (ՀՎՀՀ՝ 02307164) սահմանափակ պատասխանատվութամբ ընկերությանը, որը հիմնադրվել և գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան (գլխ. գրասենյակ՝ ՀՀ, Երևան, 0010, սբ. Եղբայրության, շենք 3), իսկ «Դուք», «Ձեր», «Ձեզ», «Պատվիրատու» անվանումները վերաբերում են սույն կայք մուտք գործող, ինչպես նաև Ընկերության ծառայություններին դիմող և (կամ) դրանցից օգտվող անձին։

Սույն Պայմանները, ներառյալ դրանցում կատարված ցանկացած հղում այլ պայմանների և կանոնների, կարգավորում են armenianseasons.com, armenianseasons.am (կամ ցանկացած այլ ենթադոմեն) կայքերով (այսուհետ միասին նաև՝ «Կայք») ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մատուցվող բոլոր ծառայությունները և դրանցով պայմանավորված Ձեր և Ընկերության հարաբերությունները։

Մուտք գործելով, դիտելով և ցանկացած այլ կերպ օգտագործելով Կայքը, Կայքի ցանկացած ծառայություն կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն՝ Դուք հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել եք սույն Պայմանները և անվերապահորեն ընդունում եք դրանք, անկախ նրանից՝ Դուք Ընկերության ծառայություններից օգտվող եք, Կայքում գրանցված օգտատեր, Պատվիրատու, թե՝ ուղղակի այցելու:

Այս Կայքը, Կայքի բովանդակությունը և բաղադրիչները, ինչպես նաև ծառայությունները, որոնք առաջարկվում են Կայքի միջոցով, պատկանում, կառավարվում և մատուցվում են «Neva Seasons Global Travel» ՍՊԸ-ի կողմից։

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում առանց Ձեզ նախապես ծանուցելու, միակողմանի, ցանկացած պահի փոփոխել սույն Պայմանները և հրապարակել նորացված Պայմանները Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Նոր Պայմանները իրավական ուժ կունենան և կկիրառվեն դրանք Կայքում հրապարակելուց հետո ծագած հարաբերությունների և պարտավորությունների վրա:

Կայքը կարող է պարունակել սխալներ, անճշտություններ կամ բացթողումներ, որոնք կարող են առնչվել ծառայություններին, դրանց գներին կամ այլ բովանդակությանը: Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած պահի ուղղել Կայքում տեղ գտած սխալները, այդ թվում, արդեն իսկ, հաստատված պատվերներին առընչվող։ Հաստատված պատվերներին առընչվող սխալների ուղղման պարագայում, հնարավորության դեպքում, Ընկերությունը Ձեզ կառաջարկի պահպանել արդեն իսկ հաստատված պատվերը՝ ճշգրտված տարբերակով, կամ չեղարկել այն՝ առանց սույն Պայմանների 12-րդ Բաժնով սահմանված հետևանքների։

Կայքում ցուցադրված տեսարժան վայրերը, հյուրանոցները, դահլիճները, թանգարանները, ռեստորանները և ցանկացած այլ հարակից ծառայություն մատուցողները, ի լրումն սույն Պայմանների, կարող են ունենալ, հայտարարել և (կամ) պահանջել ընդունել իրենց պայմաններն ու կանոնները, որոնք կարող են ներառել որոշակի այլ պարտավորություններ և (կամ) իրավունքների սահմանափակում։

Եթե Դուք համաձայն չեք սույն Պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել Կայքի ցանկացած կերպ օգտագործումը

2. Сфера деятельности Компании

Компания осуществляет заказы по оказании услуг, представленных на Веб-сайте (далее именуемые «Заказы»). Через Веб-сайт Вы можете запросить, заказать, забронировать, купить, а также отменить или изменить Заказ.

Предоставляемые Компанией услуги включают:
• услуги аренды квартир и частных домов (далее именуемые – «Объекты Размещения») в целях проживания с обслуживанием (далее именуемые – «Аренда Объекта Размещения»);
• услуги по бронированию номеров в гостиницах (далее именуемые «Бронирование Отеля»);
• услуги по организации Экскурсий (далее «Экскурсия»);
• услуги по предоставлению туристических пакетов (далее «Турпакет»);
• транспортные услуги, за исключением регулярных перевозок, (далее «Транспортная Услуга»);
• услуги по организации бизнес встреч и мероприятий (далее именуемые «Организация Бизнес Мероприятий»);
• бронирование услуг по предоставлению питания в ресторанах, отелях или других местах (далее «Бронирование Питания»).

Далее все вместе – «Услуги».

Все положения настоящих Правил применяются ко всем видам Услуг, если иное прямо не предусмотрено и не исходит от положений отдельных видов Услуг.

Услуги, представленные на этом Веб-сайте, их реклама и (или) другие предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты со стороны Компании. Компания оставляет за собой право отклонить любой Заказ по своему усмотрению.

2. Ընկերության ծառայությունների շրջանակը

Ընկերությունն իրականացնում է Կայքում ներկայացված ծառայությունների մատուցման պատվերներ (այսուհետ նաև «Պատվերներ»)։ Կայքի միջոցով Դուք կարող եք հարցում կատարել, պատվիրել, ամրագրել, գնել, ինչպես նաև չեղարկել կամ փոփոխել Պատվերը։

Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունները ներառում են՝
• գիշերակացի նպատակով բնակարանների կամ առանձնատների (այսուհետ նաև՝ «Բնակատեղ») վարձով տրամադրման և սպասարկման ծառայություններ (այսուհետ նաև՝ «Բնակատեղի Վարձակալում»);
• հյուրանոցային սենյակների ամրագրման ծառայություններ (այսուհետ նաև՝ «Հյուրանոցի Ամրագրում»);
• էքսկուրսիաների իրականացման ծառայություններ (այսուհետ նաև՝ «Էքսկուրսիա»);
• տուր փաթեթների մատուցման ծառայություններ (այսուհետ նաև՝ «Տուր Փաթեթ»);
• տրանսպորտային ծառայություններ, բացառությամբ կանոնավոր փոխադրումների (այսուհետ նաև՝ «Տրանսպորտային Ծառայություն»);
• գործնական միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ (այսուհետ նաև՝ «Գործնական Միջոցառումների Կազմակերպում»);
• սննդի մատուցման ամրագրում ռեստորաններում, հյուրանոցներում կամ այլ վայրերում (այսուհետ նաև՝ «Սննդի Ամրագրում»):

Այսուհետ բոլորը միասին նաև՝ «Ծառայություններ»։

Սույն Պայմանների բոլոր դրույթները վերաբերում են բոլոր տեսակի Ծառայություններին, եթե ուղղակիորեն այլ բան նախատեսված չէ կամ չի բխում առանձին տեսակի Ծառայության կարգավորումներից։

Սույն Կայքում ներկայացված Ծառայությունները, դրանց վերաբերյալ գովազդը և (կամ) անձանց անորոշ շրջանակին հասցեագրված այլ առաջարկները համարվում են Ընկերության կողմից օֆերտա անելու հրավեր։ Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում սեփական հայեցողությամբ մերժել ցանկացած Պատվերի ընդունումը:

3. Конфиденциальность

Во время и после предоставления Услуг, предусмотренных данным Веб-сайтом, Компания обязуется обеспечивать Ваше право на конфиденциальность в использовании Услуг в соответствии с законодательством Республики Армения.

Компания обязуется каким-либо образом не разглашать третьим лицам и не публиковать имеющиеся Персональные Данные о Вас и любую информацию, которая стала известна в результате использования Услуг с Вашей стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения.

Вы обязуетесь не разглашать такую неточную и недостоверную информацию, касающуюся процесса предоставления Услуг по обслуживанию, которая может нанести ущерб репутации Компании и привести к формированию мнения о предоставляемых Услугах. Настоящим Вы обязуетесь сохранять конфиденциальность всей информации, данных, документов и транзакций, если они считаются конфиденциальными в соответствии с законодательством Республики Армения.

Настоящим Вы безоговорочно и окончательно соглашаетесь с тем, что Политики Конфиденциальности в полной мере применяется к отношениям между Вами и Компанией. Вы подтверждаете, что полностью ознакомлены с положениями Политики Конфиденциальности и что у Вас нет жалоб или возражений относительно их содержания.

Вы не можете использовать Веб-сайт или Услуги, предлагаемые на Веб-сайте, если не согласны с условиями Политики Конфиденциальности.

3. Գաղտնիություն

Սույն Կայքով նախատեսված Ծառայությունների մատուցման ընթացքում և դրա ավարտից հետո Ընկերությունը պարտավորվում է ապահովել Ձեր՝ Ծառայություններից օգտվելու գաղտնիության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն։

Ընկերությունը պարտավորվում է որևէ ձևով երրորդ անձանց չհայտնել և որևէ կերպ չհրապարակել Ձեր վերաբերյալ հայտնի Անձնական Տվյալները և Ձեր կողմից Ծառայություններից օգտվելու արդյունքում հայտնի դարձած ցանկացած տեղեկություն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ տեղեկատվության տրամադրման Ընկերության պարտավորության դեպքերի:

Դուք պարտավորվում եք չհրապարակել Ծառայությունների մատուցման ընթացքի վերաբերյալ չճշտված և ոչ հավաստի այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել Ընկերության համբավին և հանգեցնել մատուցվող Ծառայությունների վերաբերյալ կարծիքի ձևավորմանը: Սույնով Դուք պարտավորվում եք նաև պահպանել բոլոր տեղեկությունների, տվյալների, փաստաթղթերի և գործարքների վերաբերյալ գաղտնիությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն դրանք համարվում են գաղտնի:

Սույնով Դուք անվերապահորեն և անհետկանչելիորեն համաձայն եք, որ Գաղտնիության քաղաքականությունը լիարժեք կիրառվում է Ընկերության հետ Ձեր հարաբերությունների նկատմամբ։ Դուք հավաստում եք, որ ամբողջովին ծանոթացել եք Գաղտնիության քաղաքականության դրույթներին և դրանց բովանդակության կապակցությամբ չունեք որևէ բողոք կամ առարկություն։

Եթե Դուք համաձայն չեք Գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանված պայմաններին, ապա Դուք չեք կարող օգտվել Կայքից կամ Կայքում առաջարկվող Ծառայություններից:

4. Цены, налоги и валюта

Цены, представленные на Веб-сайте (далее «Цена»), включают стоимость предоставления данной Услуги, все применимые налоги и другие обязательные сборы, если иное не указано Нами для конкретного типа Услуги. Услуги не имеют каких-либо «скрытых» затрат ("hidden" costs).

Специальные ценовые предложения или сниженные Цены на определенную Услугу, которые отображаются на Веб-сайте, могут содержать некоторые ограничения, особые условия или сочетаться с другими услугами. Пожалуйста, подробно ознакомьтесь с условиями предоставления таких Услуг перед тем, как заказать их.

Все Цены указаны на Веб-сайте в национальной валюте Республики Армения – драм (AMD), а также в некоторых иностранных валютах. Цены, представленные в иностранной валюте, несут только информационный характер и могут использоваться только в ориентировочных целях. Цены, конвертируемые в иностранную валюту, рассчитываются на основе средних обменных курсов, предлагаемых действующими в Республике Армении банками, которые часто обновляются, но не следует полагаться на конвертер валют как на абсолютный и точный калькулятор в режиме реального времени. Фактические курсы обмена могут отличаться.

Цены на Услуги могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы имеем право изменить любую объявленную Цену и исправить любую ошибку, неточность или упущение, независимо от того, был ли подтвержден Заказ на конкретную Услугу и была ли произведена оплата с Вашей стороны. Причем, если Мы отменяем Ваш Заказ после того, как Вы произвели оплату, Мы обязуемся вернуть полную оплаченную Вами сумму. Срок возврата денег зависит от банковской и (или) платежно-расчетной системы.

4. Գներ, հարկեր և արժույթ

Կայքում ներկայացված գները (այսուհետ նաև՝ «Գին») ներառում են տվյալ Ծառայության մատուցման արժեքը, կիրառելի բոլոր հարկերը և այլ պարտադիր վճարները, եթե Մեր կողմից այլ բան սահմանված չէ առանձին Ծառայության տեսակի համար: Ծառայությունները չունեն որևէ «թաքնված» ծախս ("hidden" costs)։

Կայքում կարող են ցուցադրվել հատուկ Գներով առաջարկներ կամ զեղչված Գներ կոնկրետ Ծառայության համար, սակայն այդ Գները կարող են պարունակել որոշ սահմանափակումներ, հատուկ պայմաններ կամ համակցված լինեն այլ Ծառայությունների հետ։ Խնդրում ենք, նախքան այդպիսի Ծառայություններ պատվիրելը, մանրամասն ուսումնասիրել դրանց պայմանները:

Կայքում բոլոր Գները ցուցադրվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթով՝ ՀՀ Դրամով (AMD), ինչպես նաև որոշ արտարժույթներով։ Արտարժույթով Գները կրում են միայն տեղեկատվական բնույթ և կարող են օգտագործվել միայն ուղեցուցային նպատակներով։ Արտարժույթի փոխարկվող Գները հաշվարկվում են ՀՀ գործող բանկերի կողմից առաջարկվող միջին փոխարժեքների հիման վրա, որոնք թարմացվում են հաճախակի, սակայն արտարժույթի փոխարկիչին չպետք է ապավինել, որպես բացարձակ և իրական ժամանակում ճշգրիտ հաշվարկիչ: Փաստացի փոխարժեքները կարող են տարբեր լինել։

Ծառայությունների Գները ենթակա են փոփոխման`առանց Ձեզ նախապես ծանուցելու: Մենք իրավունք ունենք փոխել ցանկացած հայտարարված Գին և ուղղել ցանկացած սխալ, անճշտություն կամ բացթողում, անկախ այն հանգամանքից տվյալ Ծառայության Պատվերը հաստատվել է, և Ձեր կողմից վճարում կատարվել է, թե՝ ոչ: Ընդ որում, եթե Ձեր կողմից վճարումը կատարվել է, և Մենք չեղարկում ենք Ձեր Պատվերը, ապա Մենք պարտավորվում ենք գանձված գումարը հետ փոխանցել Ձեզ: Գումարի հետ փոխանցման տևողությունը կախված է բանկային և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգերից։

5. Заказы и платежи

Некоторые Заказы на Веб-сайте можно осуществить, получив мгновенное подтверждение (далее «Мгновенные Заказы»), a другие надо заказывать по запросу (далее «Заказы по Запросу»).

В зависимости от типа Услуги, для подтверждения Заказа Компания имеет право потребовать от Заказчика полностью оплатить Стоимость Заказа или внести частичную оплату, (далее «Предоплату»). Оплата оставшейся части суммы (далее «Конечная Оплата») производится согласно подтверждающему Заказ документу, предоставленному Компанией.

Мгновенные Заказы можно осуществить для тех Услуг, которые возможно отправить в корзину для покупок на Веб-сайте. Для этих Услуг Заказчик оформляет Заказ и производит Предоплату в корзине онлайн, с помощью банковской карты в драмах РА. Когда онлайн-платеж проходит успешно и Предоплата списывается с карты Заказчика, Заказ считается подтвержденным Компанией, после чего Заказчику предоставляется подтверждающий (электронный) документ, который является обязывающим договором между Заказчиком и Компанией.

Оформить Заказ по Запросу можно путем отправки электронного запроса с Веб-сайта касательно приобретения данной Услуги. Заказ по Запросу формируется посредством двусторонней договоренности между Компанией и Заказчиком. В случае Заказов по Запросу между Компанией и Заказчиком также приобретается договоренность о размере Предоплаты, сроках и способе оплаты (банковский перевод, оплата наличными или оплата онлайн). После внесения Предоплаты Компания предоставляет Заказчику подтверждающий (электронный) документ, который является обязывающим договором между Заказчиком и Компанией.

Заказчик должен осуществить Предоплату полностью, независимо от типа Заказа. В случае неосуществления Предоплаты, Заказ будет считаться недействительным и не будет обработан в системе.

В случае неосуществления Заказчиком Конечной Оплаты в рамках срока, указанного в подтверждающем документе, Компания имеет право прекратить предоставление Услуги.

Совершая оплату онлайн, Заказчик подтверждает, что осведомлен и согласен с законодательством, правилами и условиями, применяемыми по отношению к банкам, платежнo-расчетным системам, которые являются третьими сторонами, и обязуется безоговорочно принять также и их условия.

Некоторые банки и (или) платежнo-расчетные системы могут взимать комиссию. Более того, некоторые банки и (или) платежно-расчетные системы могут устанавливать комиссии за обмен валюты. Курс обмена валюты и комиссия за иностранную транзакцию определяется исключительно Вашим банком и (или) платежно-расчетной системой в день обработки транзакции. Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно комиссии или обменного курса, пожалуйста, свяжитесь с Вашим банком и (или) платежно-расчетной системой.

Мы не несем ответственности за разницу между Ценами Услуг, представленными на Веб-сайте и фактически оплаченными, если разница связана с комиссиями, взимаемыми Вашим Банком и (или) платежно-расчетной системой, а также между Ценой, отображаемой валютой на Веб-сайте и фактической разницей конвертируемой валюты Вашего Банка и (или) платежно-расчетной системы.

Мы не несем ответственности за Вашу банковскую карту и (или) мошенничество с банковским счетом и (или) несанкционированное использование Нашего Веб-сайта третьими лицами.

5. Պատվերներ և վճարումներ

Պատվերների մի մասը Կայքում հնարավոր է կատարել՝ ստանալով ակնթարթային հաստատում (այսուհետ նաև՝ «Ակնթարթային Պատվերներ»), իսկ մյուսները՝ նախօրոք հարցում անելու միջոցով (այսուհետ նաև՝ «Հարցումով Պատվերներ»):

Կախված Ծառայության տեսակից՝ Պատվերը հաստատելու համար Ընկերությունն իրավունք ունի պահանջել Պատվիրատուից վճարել Պատվերի Գինն ամբողջությամբ կամ դրա որոշակի մասը, որպես կանխավճար (այսուհետ նաև՝ «Կանխավճար»): Գնի մնացած մասի վճարումը (այսուհետ նաև՝ «Վերջնավճար») կատարվում է Ընկերության կողմից տրամադրված Պատվերի հաստատման փաստաթղթի հիման վրա։

Ակնթարթային Պատվերներ կարելի է կատարել այն Ծառայությունների համար, որոնք հնարավոր է տեղակայել Կայքի զամբյուղում: Այդ Ծառայությունների համար Պատվիրատուն Պատվերի ձևակերպումն ու Կանխավճարի վճարումը կատարում է զամբյուղում՝ առցանց, ՀՀ Դրամով, բանկային քարտի միջոցով։ Երբ առցանց վճարումը հաջողվում է, և Պատվիրատուի քարտից Կանխավճարը գանձվում է, Պատվերը համարվում է Ընկերության կողմից հաստատված, և Պատվիրատուին տրամադրվում է հաստատման (էլեկտրոնային) փաստաթուղթ, որը հանդիսանում է պարտավորեցնող պայմանագիր Ընկերության և Պատվիրատուի միջև։

Հարցումով Պատվերներ կարելի է կատարել Կայքից էլեկտրոնային հարցում ուղարկելով՝ տվյալ Ծառայությունը գնելու վերաբերյալ: Հարցումով Պատվերը ձևավորվում է Ընկերության և Պատվիրատուի կողմից երկկողմանի պայմանավորվածությամբ: Հարցումով Պատվերների դեպքում Ընկերության և Պատվիրատուի միջև ձեռք է բերվում նաև Պատվերի Կանխավճարի չափի, կատարման եղանակի (բանկային փոխանցում, կանխիկ վճարում կամ առցանց վճարում) և ժամկետների վերաբերյալ պայմանավորվածություն: Կանխավճարը կատարելուց հետո Ընկերությունը Պատվիրատուին տրամադրում է Պատվերի հաստատման (էլեկտրոնային) փաստաթուղթ, որը հանդիսանում է պարտավորեցնող պայմանագիր Ընկերության և Պատվիրատուի միջև:

Անկախ Պատվերի տեսակից Պատվիրատուն պետք է վճարի Կանխավճարն ամբողջությամբ: Կանխավճարը չվճարելու դեպքում Պատվերը կճանաչվի անվավեր և չի մշակվի համակարգում:

Պատվիրատուի կողմից Վերջնավճարը հաստատման փաստաթղթում ներկայացված ժամկետում չկատարելու դեպքում Ընկերությունն իրավունք ունի դադարեցնել Ծառայության մատուցումը։

Առցանց վճարում կատարելիս՝ Պատվիրատուն հաստատում է, որ տեղյակ է և համաձայն է երրորդ կողմ հանդիսացող բանկերի և վճարահաշվարկային համակարգերի նկատմամբ կիրառելի օրենսդրությանը, կանոններին և կարգավորումներին, և պարտավորվում է անվերապահորեն հետևել նաև նրանց պայմաններին:

Որոշ բանկեր և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգեր կարող են գանձել միջնորդավճար։ Ավելին, որոշ բանկեր և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգեր կարող են սահմանել վճարներ արտարժույթի փոխարկման համար: Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքը և օտարերկրյա գործարքի միջնորդավճարը որոշվում են բացառապես Ձեր բանկի և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգի կողմից այն օրը, երբ նրանք մշակում են գործարքը: Եթե Դուք ունեք Ձեր վճարման հետ կապված որևէ հարց գանձվող միջնորդավճարի կամ փոխարժեքի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ձեր բանկին և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգին:

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Կայքում առկա Ծառայությունների Գների և փաստացի կատարված վճարման միջև տարբերությունների համար, եթե դրանք պայմանավորված են Ձեր բանկի և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգի կողմից գանձված միջնորդավճարներով, ինչպես նաև Կայքում ցուցադրված արտարժույթով Գների և փաստացի Ձեր բանկի և (կամ) վճարահաշվարկային համակարգի կողմից փոխարկված արտարժույթի տարբերությամբ։

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր բանկային քարտի և (կամ) բանկային հաշվի խարդախության և (կամ) երրորդ անձանց կողմից Մեր Կայքում չարտոնված օգտագործման համար։

6. Услуга Аренды Объекта Размещения

В рамках Услуги Аренды Объекта Размещения Компания предоставляет Заказчику в аренду Объект Размещения (квартиру или частный дом), обеспечивая необходимые Услуги для проживания и обслуживания.

Стоимость Услуги Аренды Объекта Размещения рассчитывается на основе времени заезда (check-in) в Объект Размещения и выезда (check-out) из него, а также на основе стоимости 1 дня, установленной для каждого Объекта Размещения. Стоимость 1 дня проживания зависит как от срока, так и от длительности бронирования.

Расчетное время заезда (check-in) в Объект Размещения считается 14:00 по ереванскому времени, а выезд (check-out) – 12:00, что и в рамках данной Услуги будет считаться «1 день». За ранний заезд (early check-in) в Объект Размещения или поздний выезд (late check-out) будет взиматься дополнительная плата.

Уборка Объекта Размещения во время проживания гостей осуществляется в согласованное с Заказчиком время в период с 10:00 до 18:00.

Понятие «Новостройка» для Объекта Размещения означает, что здание, в котором он находится было построено в течение последних 15-и лет.

Цифровой рейтинг Объекта Размещения от 1 до 10 отражает результат показателей специальной системы, подключенной на Веб-сайте. Рейтинг формируется по алгоритму, который учитывает уровень интереса к Объекту Размещения и количество бронирований.

Правила поведения в Объекте Размещения:
• Курение в Объекте Размещения ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
• Содержание животных в Объекте Размещения ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
• Проводить ремонт, реконструкцию, переоборудование, строительные работы и (или) кардинальную перестановку мебели в Объекте Размещения ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
• Проведение мероприятий в Объекте Размещения, которые могут беспокоить соседей и нарушить общий порядок в окружении Объекта Размещения, ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
• Нарушение тишины в ночное время, с 23:00 до 7:00 (помимо прочего, например, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, подача звуковых сигналов или использование громких устройств в квартирах, подъездах, частных домах, жилых помещениях или дворах) ЗАПРЕЩАЕТСЯ и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Армения.

Обязанности Заказчика:

Заказчик обязуется:
• Использовать Объект Размещения должным образом и сдать его в прежнем состоянии (с учетом естественного износа), устранив дефекты, вызванные им в период проживания;
• Бережно относиться к Объекту Размещения, имуществу и технике, в случае их повреждения отремонтировать/восстановить или возместить затраты Компании на ремонт/восстановление, а в случае полного выхода из строя или утери, возместить полную стоимость;
• Не ставить на стол мокрые или горячие предметы, не гладить на столе, не проливать воду или другие жидкости на столы и на пол, не накапливать мусор;
• При любых проблемах или трудностях, возникающих в Объекте Размещения, незамедлительно проинформировать Компанию;
• Выходя из квартиры, закрывать водопроводный кран и окна, выключать газовую плиту и электроприборы, не оставлять деньги, украшения, ценные вещи, а также закрывать дверь Объекта Размещения на ключ;
• Не передавать Объект Размещения третьему лицу без предварительного согласия Компании;
• Не превышать максимально допустимое количество людей для проживания в Объекте Размещения;
• При приеме Объекта Размещения проинформировать ответственное лицо Компании об обнаруженных недостатках, несоответствиях или жалобах и обосновать их ссылаясь на документ подтверждения Заказа. В противном случае Заказчик лишается права заявлять о них позже, а Компания не несет никакой ответственности за них, за исключением случаев, когда они возникли не по вине Заказчика или после того, как Заказчик принял Объект Размещения.

Права, обязанности и ответственность Компании:

Компания обязуется решить любую проблему, возникающую в Объекте Размещения, в течение максимум 24 часов, в противном случае за свой счет перевести Заказчика в другой эквивалентный Объект Размещения или вернуть сумму, соответствующую количеству пропущенных Заказчиком дней, путем расчета суммы одного дня Заказа.

Компания имеет право регулярно получать информацию о количестве проживающих в Объекте Размещения. Компания имеет право после предварительного уведомления войти в предоставленный Объект Размещения, а в случае отсутствия или недоступности Заказчика – без предупреждения, если это вызвано острой необходимостью.

Компания не несет ответственности за Ваши утерянные, поврежденные или утраченные предметы в Объекте Размещения, а также за вещи, оставленные там после сдачи Объекта Размещения.

6. Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայություն

Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության շրջանակում Ընկերությունը Պատվիրատուին տրամադրում է վարձով Բնակատեղ (բնակարան կամ առանձնատուն)՝ մատուցելով կեցության և սպասարկման անհրաժեշտ ծառայություններ։

Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության Գինը հաշվարկվում է ըստ Բնակատեղ մուտքի (check-in) և ելքի (check-out) ժամերի և յուրաքանչյուր Բնակատեղի համար սահմանված օրական արժեքի հիման վրա։ Բնակատեղի օրական արժեքը կախված է թե′ ամրագրման ժամանակահատվածից, և թե′ ժամկետի տևողությունից:

Բնակատեղ մուտք գործելու հաշվարկային (check-in) ժամ է համարվում Երևանի ժամանակով 14:00-ն, իսկ ելքի (check-out) ժամ՝ 12:00, որը սույն Ծառայության իմաստով կհամարվի «1 օր»: Բնակատեղ ավելի վաղ մուտքի (early check-in) կամ ուշ ելքի (late check-out) դեպքում կհաշվարկվի լրացուցիչ վճար:

Բնակատեղի ընթացիկ մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են ըստ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամի՝ 10:00-ից 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Բնակատեղի «Նորակառույց» լինելը նշանակում է՝ շենքը, որում այն գտնվում է, կառուցվել է վերջին 15 տարիների ընթացքում:

Բնակատեղի 1-10 թվային վարկանիշը արտացոլում է Կայքում ներդրված հատուկ համակարգի ցուցանիշների արդյունքը։ Վարկանիշը ձևավորվում է ալգորիթմի միջոցով, որը հաշվի է առնում Բնակատեղի նկատմամբ հետաքրքրության աստիճանը և ամրագրումների քանակը:

Բնակատեղում վարքագծի կանոններ.
• Բնակատեղում ծխելը ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է;
• Բնակատեղում կենդանիներ պահելը ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է;
• Բնակատեղում վերանորոգման, վերակառուցման, վերասարքավորման, շինարարական աշխատանքներ և (կամ) կահույքի հիմնավոր տեղափոխում կատարելը ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է;
• Բնակատեղում միջոցառումների անցկացումը, որը կարող է խանգարել հարակից բնակիչներին և խաթարել Բնակատեղի շրջակայքի ընդհանուր կարգուկանոնը ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է;
• Գիշերային ժամերին՝ 23:00-ից 7:00-ն լռությունը խախտելը (օրինակ՝ ի թիվս այլնի, բարձրաձայն երգելը, երաժշտական գործիքներ նվագելը, ձայնային ազդանշաններ տալը կամ բարձր ձայներ արձակող սարքերից օգտվելը բնակարաններում, մուտքերում, առանձնատներում, բնակելի տարածություններում կամ բակերում) ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է և առաջացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված վարչական պատասխանատվություն։

Պատվիրատուի պարտականությունները.

Պատվիրատուն պարտավորվում է՝
• Բնակատեղը պահպանել պատշաճ կերպով և հետ հանձնել այն նույն վիճակում (հաշվի առնելով բնական մաշվածությունը)՝ վերացնելով վարձակալման ընթացքում իր կողմից առաջացրած թերությունները;
• խնամքով վերաբերվել Բնակատեղին, գույքին և տեխնիկային. դրանց վնաս հասցնելու դեպքում վերանորոգել/վերականգնել, կամ փոխհատուցել Ընկերության կողմից դրանց վերանորոգման/վերականգնման ծախսերը, իսկ ոչնչացնելու կամ կորստի դեպքում՝ փոխհատուցել ամբողջական արժեքը;
• սեղաններին թաց կամ տաք իրեր չդնել, արդուկ չանել, սեղաններին և հատակին ջուր կամ այլ հեղուկներ չթափել, չկուտակել աղբ;
• Բնակատեղում ծագած ցանկացած խնդրի կամ դժվարության մասին անհապաղ տեղեկացնել Ընկերությանը;
• Բնակատեղից դուրս գալիս՝ փակել ջրի ծորակը և պատուհանները, անջատել գազօջախը և էլեկտրական սարքերը, չթողնել գումար, զարդեր, թանկարժեք իրեր և բանալիով փակել Բնակատեղի դուռը;
• Բնակատեղը չհանձնել երրորդ անձի՝ առանց Ընկերության նախնական համաձայնության;
• պահպանել Բնակատեղի ամրագրմամբ հաստատված անձանց առավելագույն քանակը;
• Բնակատեղն ընդունելիս՝ Ընկերության կողմից հանդես եկող պատասխանատու անձին տեղեկացնել նկատած թերությունների, անհամապատասխանությունների կամ դժգոհությունների մասին և հիմնավորել դրանք՝ հիմք ընդունելով Պատվերի հաստատման փաստաթուղթը: Հակառակ դեպքում Պատվիրատուն զրկվում է դրանք հետագայում վկայակոչելու իրավունքից, իսկ Ընկերությունը չի կրում դրանցով պայմանավորված որևէ պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք առաջացել են ոչ Պատվիրատուի մեղքով կամ վերջինիս կողմից Բնակատեղն ընդունելուց հետո:

Ընկերության իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը.

Ընկերությունը պարտավորվում է Բնակատեղում ծագած ցանկացած խնդիր լուծել առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում, հակառակ դեպքում սեփական միջոցների հաշվին կատարել Պատվիրատուի տեղափոխում մեկ այլ համարժեք Բնակատեղ կամ վերադարձնել Պատվիրատուի կողմից բաց թողնված օրերի քանակին համապատասխան գումար` Պատվերի 1 օրվա գումարի հաշվարկով:

Ընկերությունն իրավունք ունի պարբերաբար տեղեկանալ Բնակատեղում ապրող անձանց թվի մասին: Ընկերությունն իրավունք ունի, Պատվիրատուին նախօրոք զգուշացնելուց հետո, մուտք գործել տրամադրված Բնակատեղ, իսկ նրա բացակայության կամ անհասանելի լինելու դեպքում` նաև առանց զգուշացման, եթե դա պայմանավորված է խիստ անհրաժեշտությամբ:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Բնակատեղում կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար, ինչպես նաև Բնակատեղը հետ հանձնելուց հետո այնտեղ թողնված Ձեր իրերի համար:

7. Услуги Бронирования Отелей

В рамках Услуг по Бронированию Отеля Компания на основании данных, предоставленных Заказчиком, от его имени, по указанию и за счет Заказчика осуществляет бронирование гостиничных номеров.

При бронировании Компания действует исключительно как посредник между Вами и компанией по предоставлению гостиничных услуг. Компания не является поставщиком гостиничных услуг.

Цены на предоставляемые Нами гостиничные номера не могут превышать цены, заявленные самой компанией, предоставляющей гостиничные услуги. Предлагаемые Нами низкие Цены зачастую обусловлены фактом особых договорных отношений и длительного сотрудничества с данными компаниями.

Цены на гостиничные номера, представленные на Веб-сайте, указаны для негруппового, индивидуального Заказа. В случае групповых Заказов они могут быть ниже.

При заселении в отель (check-in) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или идентификационную карту) лица (лиц), проживающего в отеле.

Стоимость Услуги Бронирования Отеля рассчитывается в соответствии со временем заезда (check-in) и выезда (check-out), которые указаны для каждого отеля на Веб-сайте, на странице данного отеля. Возможность бронирования до или после расчетного часа зависит от наличия номера(ов) в данном отеле. При наличии такой возможности может потребоваться дополнительная плата, которая подлежит отдельному рассмотрению.

Если у Вас есть какие-либо особые пожелания при бронировании, пожалуйста, заранее заполните поле «Заметки», и они обязательно будут учтены компанией, предоставляющей гостиничные услуги и будут выполнены, при наличии такой возможности.

В случае использования других гостиничных услуг в дополнение к Заказу на Бронирование Отеля, Вы обязаны произвести оплату на месте и закрыть счета в соответствии с порядком и ценами, установленными компанией, предоставляющей гостиничные услуги.

Информация об отелях, представленная на Веб-сайте, получена от компаний, предоставляющих гостиничные услуги, и полностью проверена и одобрена данными компаниями. Наша Компания не несет ответственности за любые фактические неточности.

Компания не несет ответственности за неполное или ненадлежащее предоставление услуг компанией, предоставляющей гостиничные услуги, недобросовестное поведение, ошибки, упущения, халатность, любое неудовлетворение Вами гостиничными услугами, а также за любой прямой или косвенный ущерб или расходы, которые Вы понесли в последствии.

Компания не несет ответственности за Ваши вещи, оставленные в отеле, утерянные, поврежденные или утраченные.

Фотографии, описания или другая информация об отелях, их номерах, других услугах, представленных на Веб-сайте, предназначены только для информационных целей и могут не совпадать с предоставленными Вам гостиничными номерами или конкретными гостиничными услугами.

Рейтинг звездности отелей, представленных на Веб-сайте, определяется не Нами. Компания, предоставляющая гостиничные услуги, определяет свой звездный рейтинг на основе типа и качества предоставляемых услуг. Мы не предъявляем никаких требований относительно оценки звездности и не пересматриваем ее, также Мы не несем ответственности за какие-либо объективные или субъективные представления Заказчика о фактических несоответствиях, касаемых рейтинга звездности.

Цифровой рейтинг отеля от 1 до 10 отражает результат показателей специальной системы, подключенной на Веб-сайте. Рейтинг формируется по алгоритму, который учитывает уровень интереса к отелю и количество бронирований данного отеля.

7. Հյուրանոցի Ամրագրման ծառայություն

Հյուրանոցների Ամրագրման Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունը Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա, Պատվիրատուի անունից, նրա հաշվին և հանձնարարությամբ կատարում է հյուրանոցային սենյակների ամրագրում:

Ամրագրում կատարելիս՝ Ընկերությունը գործում է բացառապես որպես միջնորդ Ձեր և հյուրանոցային ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջև։ Ընկերությունը չի համարվում հյուրանոցային ծառայություն մատուցող։

Մեր կողմից ներկայացված հյուրանոցների սենյակների Գները չեն կարող գերազանցել հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից հայտարարված գները: Մեր կողմից առաջարկվող Գների ցածր լինելը հաճախ պայմանավորված է վերջիններիս հետ հատուկ պայմանագրային հարաբերությունների և երկարատև համագործակցության փաստով:

Կայքում ներկայացված հյուրանոցների սենյակների Գները ոչ խմբային՝ անհատական Պատվերների համար են: Խմբային Պատվերների դեպքում դրանք կարող են ավելի ցածր լինել:

Հյուրանոցում գրանցվելիս (check-in) պահանջվում է ներկայացնել հյուրանոցում հանգրվանող անձի (անձանց) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ)։

Հյուրանոցի Ամրագրման Ծառայության Գնի հաշվարկը կատարվում է համաձայն մուտքի (check-in) և ելքի (check out) ժամերի, որոնք յուրաքանչյուր հյուրանոցի համար նշված են Կայքում՝ տվյալ հյուրանոցի էջում: Մուտքի ժամից ավելի շուտ կամ ելքի ժամից ավելի ուշ ամրագրում կատարելու հնարավորությունը կախված է տվյալ հյուրանոցում սենյակ(ներ)ի առկայությունից: Առկայության դեպքում կարող է պահանջվել լրացուցիչ վճար, որը ենթակա է առանձին քննարկման։

Ամրագրում կատարելիս՝ հատուկ պահանջներ ունենալու դեպքում, խնդրում ենք նախօրոք լրացնել «Նշումներ» դաշտը, որոնք կդիտարկվեն հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից և հնարավորության դեպքում կիրականացվեն։

Հյուրանոցի Ամրագրման Պատվերից զատ, հյուրանոցի այլ ծառայություններից օգտվելու դեպքում Դուք պարտավորվում եք տեղում վճարել և փակել հաշիվները՝ ըստ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության սահմանած կարգի և գների:

Հյուրանոցների վերաբերյալ Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը ստացված է հյուրանոցային ծառայություն մատուցող տվյալ ընկերությունից, որը վերջիններիս կողմից ամբողջությամբ ստուգված և հաստատված է։ Ցանկացած փաստացի անհամապատասխանության համար Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից ծառայությունները թերի կամ ոչ պատշաճ մատուցելու, անբարեխիղճ վարքագծի, սխալների, բացթողումների, անփութությունների, Ձեր կողմից հյուրանոցի ծառայությունների վերաբերյալ ցանկացած դժգոհության, ինչպես նաև դրանց հետևանքով Ձեր կրած ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի վնասի կամ ծախսերի համար։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հյուրանոցում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Կայքում ներկայացված հյուրանոցների, դրանց սենյակների և հյուրանոցների կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների վերաբերյալ նկարները, բնութագրիչները, կամ այլ տվյալները կրում են զուտ տեղեկատվական բնույթ և կարող են չհամընկնել փաստացի Ձեզ տրամադրվող հյուրանոցային սենյակի կամ հյուրանոցային տվյալ Ծառայության հետ:

Կայքում ներկայացված հյուրանոցների աստղային վարկանիշը Մեր կողմից չէ որոշված: Հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերությունն է որոշել իր աստղային վարկանիշը՝ ելնելով մատուցվող ծառայությունների տեսակից և որակից: Մենք չենք ներկայացնում որևէ պահանջ աստղային վարկանիշների վերաբերյալ և չենք վերանայում դրանք, ինչպես նաև, պատասխանատվություն չենք կրում աստղային վարկանիշերի վերաբերյալ Պատվիրատուի ցանկացած օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատկերացման և փաստացի անհամապատասխանության համար:

Հյուրանոցի 1-10 թվային վարկանիշն արտացոլում է Կայքում ներդրված հատուկ համակարգի ցուցանիշների արդյունքը։ Վարկանիշը ձևավորվում է ալգորիթմի միջոցով, որը հաշվի է առնում հյուրանոցի նկատմամբ հետաքրքրության աստիճանը և ամրագրումների քանակը՝ տվյալ վայրում:

8. Экскурсии и Турпакеты

В рамках Экскурсионных Услуг Компания проводит групповые (сборные) и индивидуальные экскурсии (экскурсии по заказу) по территории Республики Армения, Республики Арцах, а также в Республике Грузия. Групповые экскурсии осуществляются по предварительно объявленному графику, в которых могут участвовать разные люди, присоединившись к группе предпочитаемого направления (далее «Групповая Экскурсия»), а индивидуальные экскурсии осуществляются для конкретного Заказчика, по предпочитаемому им маршруту и графику (далее «Экскурсия по Заказу»).

Групповые Экскурсии

Цена, указанная для Групповой Экскурсии, – это стоимость участия в данной Экскурсии 1 человека. Групповая Экскурсия действительна только в день, указанный в подтверждении.

Средняя продолжительность каждой Групповой Экскурсии указана на Веб-сайте и в подтверждении, но иногда Экскурсия может длиться до 10% больше или меньше заявленного времени.

Для Групповых Экскурсий действуют возрастные скидки, при использовании которых необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст.

Во время Групповых Экскурсий бронирование желаемых мест в транспортном средстве заранее не осуществляется.

Граждане некоторых стран при участии в Групповой Экскурсии в Республику Грузия должны получить визу Республики Грузия, а в некоторых случаях и визу Республики Армения для повторного въезда в страну. Компания не оказывает визовую поддержку. Визы выдаются на основании действующих международных договоров между Республикой Грузия и (или) Республикой Армения и страной, гражданином которой Вы являетесь.

Во время Групповых Экскурсий желательно носить удобную обувь, предпочтительно закрытую.

Вне зависимости от направления, желательно брать теплую одежду, так как климат, где расположены достопримечательности, может отличаться от климата в Ереване.

При посещении храма мужчинам и женщинам рекомендуется не носить открытую одежду. Женщинам желательно находиться в храме с покрытой головой.

В рамках Групповых Экскурсий не разрешается брать с собой домашних питомцев.

Компания не несет ответственности за Ваши предметы, оставленные, утерянные, поврежденные или утраченные во время Групповых Экскурсий, как в транспортном средстве, так и в посещаемых местах.

В случае некоторых Групповых Экскурсий, в зависимости от направления и местоположения, транспортное средство может не доехать до пункта назначения вплотную и тогда необходимо пройти некоторое расстояние пешком и (или) подняться по лестнице. Если участнику сложно ходить или подниматься по лестнице, рекомендуется заранее проверить наличие таких мест в посещаемых пунктах.

Помимо остановок, указанных в маршруте Групповой Экскурсии, дополнительные остановки возможны только при согласии всех участников группы.

Экскурсии по Заказу

Цены на Экскурсии по Заказу представлены исходя из того, что Экскурсия начнется и закончится в Ереване. Если Вы начнете или завершите Экскурсию в другом месте, возможен перерасчет и изменение Цены.

Во время Экскурсий по Заказу дополнительные остановки или места можно посещать только при наличии реальной возможности. В случае существенных отклонений, а также если Экскурсия продлится дольше запланированного времени, Компания произведет перерасчет, который может повлечь за собой необходимость дополнительной оплаты.

Средняя продолжительность каждой Экскурсии по Заказу указана на Веб-сайте и (или) в подтверждении Заказа, но иногда Экскурсия может фактически занимать до 10% больше или меньше заявленного времени.

При участии в Экскурсии по Заказу в Республику Грузия граждане некоторых стран должны получить визу Республики Грузия, а в некоторых случаях и визу Республики Армения для повторного въезда в страну. Компания не оказывает визовую поддержку. Визы выдаются на основании действующих международных договоров между Республикой Грузия и (или) Республикой Армения и страной, гражданином которой Вы являетесь.

Если при осуществлении Экскурсии по Заказу в Республику Грузия количество участников будет более 7 человек, то потребуется список участников с паспортными данными.

Во время Экскурсий по Заказу желательно носить удобную обувь, предпочтительно закрытую.

Вне зависимости от направления, желательно брать теплую одежду, так как климат, где расположены достопримечательности может отличаться от климата в Ереване.

При посещении храма мужчинам и женщинам рекомендуется не носить открытую одежду. Женщинам желательно находиться в храме с покрытой головой.

Во время Экскурсий по Заказу, в зависимости от направления и местоположения, в некоторых случаях транспортное средство может не доехать до пункта назначения вплотную и тогда необходимо пройти некоторое расстояние пешком и (или) подняться по лестнице. Если участнику сложно ходить или подниматься по лестнице, рекомендуется заранее проверить наличие таких мест в посещаемых пунктах.

В рамках Экскурсий по Заказу разрешается брать с собой домашних питомцев только при условии содержания их в специальной клетке и при предварительном уведомлении.

Компания не несет ответственности за Ваши предметы, оставленные, утерянные, поврежденные или утраченные во время Экскурсий по Заказу, как в транспортном средстве, так и в посещенных местах.


Турпакеты

В рамках Услуг Турпакета Компания предоставляет Экскурсионные Услуги (Групповые и (или) по Заказу), Услуги Бронирования Отелей, Трансферов и (или) Бронирования по Предоставлению Питания (в различных комбинациях).

Предоставление Услуг Турпакета регулируется в соответствии с особыми Положениями настоящих Правил для Экскурсионных Услуг (Групповых и (или) по Заказу), Услуг Бронирования Отелей, Трансферов и (или) Бронирования по Предоставлению Питания.

8. Էքսկուրսիաներ և Տուր Փաթեթներ

Էքսկուրսիաների Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունն իրականացնում է խմբային և անհատական էքսկուրսիաներ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև Վրաստանի Հանրապետության տարածքում։ Խմբային էքսկուրսիաները իրականացվում են նախօրոք հայտարարված գրաֆիկով, որոնց կարող են մասնակցել տարբեր մարդիկ՝ միանալով նախընտրած էքսկուրսիայի խմբին (այսուհետ՝ «Խմբային Էքսկուրսիա»), իսկ անհատական էքսկուրսիաները իրականացվում են միայն տվյալ Պատվիրատուի համար՝ նրա նախընտրած երթուղով և ժամանակացույցով (այսուհետ՝ «Պատվերով Էքսկուրսիա»):

Խմբային Էքսկուրսիաներ

Խմբային Էքսկուրսիայի հաստատման մեջ նշված Գինը տվյալ Էքսկուրսիայի մասնակցության արժեքն է 1 անձի համար: Խմբային Էքսկուրսիան վավեր է միայն հաստատման մեջ նշված օրը։

Խմբային Էքսկուրսիաների յուրաքանչյուր ուղղության միջին տևողությունը նշված է Կայքում և հաստատման մեջ, սակայն երբեմն Էքսկուրսիան փաստացի կարող է տևել նշված ժամանակից մինչև 10%-ով ավելի կամ պակաս:

Խմբային Էքսկուրսիաների դեպքում կարող են գործել տարիքային զեղչեր, որից օգտվելու պարագայում անհրաժեշտ է ներկայացնել տարիքը հաստատող փաստաթուղթ:

Խմբային Էքսկուրսիաներն իրականացնող տրանսպորտային միջոցներում ցանկալի նստատեղերի ամրագրում նախօրոք չի կատարվում:

Որոշ երկրների քաղաքացիներ դեպի Վրաստանի Հանրապետություն Խմբային Էքսկուրսիայի մասնակցելիս պետք է ձեռք բերեն Վրաստանի Հանրապետության վիզա, իսկ որոշ դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության վիզա՝ վերադարձի համար։ Ընկերությունը չի տրամադրում վիզաներ ստանալու աջակցություն: Վիզաների տրամադրումը իրականացվում է Վրաստանի Հարապետության և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության և Ձեր քաղաքացիության երկրի միջև առկա միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա։

Խմբային Էքսկուրսիաների ընթացքում ցանկալի է կրել հարմարավետ կոշիկներ, գերադասելի է՝ փակ:

Անկախ ուղղությունից՝ ցանկալի է վերցնել տաք հագուստ. տեսարժան վայրերում կլիման կարող է տարբերվել Երևանի կլիմայից:

Եկեղեցիներ այցելելիս կանանց և տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում չկրել բաց հագուստ։ Կանանց դեպքում ցանկալի է գլխաշորի առկայությունը:

Խմբային Էքսկուրսիաների շրջանակներում չի թույլատրվում բերել ընտանի կենդանիներ:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Խմբային Էքսկուրսիաների ընթացքում ինչպես տրանսպորտային միջոցում, այնպես էլ այցելած վայրերում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Որոշ Խմբային Էքսկուրսիաների դեպքում, կախված Էքսկուրսիայի ուղղությունից և տեղանքից, հնարավոր է տրանսպորտային միջոցը չկարողանա մինչև նպատակակետ հասնել և կարիք լինի որոշ ճանապարհ քայլել և (կամ) աստիճաններ բարձրանալ։ Եթե մասնակիցը քայլելու կամ աստիճաններ հաղթահարելու դժվարություններ ունի, ապա խորհուրդ է տրվում նախօրոք ճշտել այցելվող վայրերում այդպիսի տեղանքների առկայությունը։


Պատվերով Էքսկուրսիաներ

Պատվերով Էքսկուրսիաների Գները ցուցադրվում են՝ հիմք ընդունելով, որ Էքսկուրսիան սկսվելու է Երևանից և ավարտվելու է Երևանում: Որևէ այլ վայրից Էքսկուրսիան սկսելու կամ այլ վայրում ավարտելու դեպքում հնարավոր է վերահաշվարկ և Գնի փոփոխություն:

Պատվերով Էքսկուրսիաների ընթացքում լրացուցիչ կանգառներ կամ վայրեր այցելել կարելի է միայն դրա իրական հնարավորության դեպքում։ Զգալի շեղումների, ինչպես նաև Էքսկուրսիան նախատեսված ժամանակից ավելի երկար տևելու դեպքում՝ Ընկերությունն իրականացնում է վերահաշվարկ, որի արդյունքում հնարավոր է առաջանա լրացուցիչ վճարում կատարելու անհրաժեշտություն:

Պատվերով Էքսկուրսիաների յուրաքանչյուր ուղղության միջին տևողությունը նշված է Կայքում և (կամ) Պատվերի հաստատման մեջ, սակայն երբեմն Էքսկուրսիան փաստացի կարող է տևել նշված ժամանակից մինչև 10%-ով ավելի կամ պակաս:

Որոշ երկրների քաղաքացիներ դեպի Վրաստանի Հանրապետություն Էքսկուրսիաների մասնակցելիս պետք է ձեռք բերեն Վրաստանի Հանրապետության վիզա, իսկ որոշ դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության վիզա՝ վերադարձի համար։ Ընկերությունը չի տրամադրում վիզաներ ստանալու աջակցություն: Վիզաների տրամադրումը իրականացվում է Վրաստանի Հարապետության և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության և Ձեր քաղաքացիության երկրի միջև առկա միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա։

7-ից ավելի անձանց դեպքում Վրաստանի Հանրապետություն Էքսկուրսիա իրականացնելիս անհրաժեշտ կլինի մեկնողների ցուցակը՝ անձնագրային տվյալներով:

Պատվերով Էքսկուրսիաների ընթացքում ցանկալի է կրել հարմարավետ կոշիկներ, գերադասելի է՝ փակ:

Անկախ ուղղությունից՝ ցանկալի է վերցնել տաք հագուստ. տեսարժան վայրերում կլիման կարող է տարբերվել Երևանի կլիմայից:

Եկեղեցիներ այցելելիս կանանց և տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում չկրել բաց հագուստ։ Կանանց դեպքում ցանկալի է գլխաշորի առկայությունը:

Պատվերով Էքսկուրսիաների ընթացքում, կախված ուղղությունից և տեղանքից, որոշ դեպքերում հնարավոր է տրանսպորտային միջոցը չկարողանա մինչև նպատակակետ հասնել և կարիք լինի որոշ ճանապարհ քայլել և (կամ) աստիճաններ բարձրանալ։ Եթե մասնակիցը քայլելու կամ աստիճաններ հաղթահարելու դժվարություններ ունի, ապա խորհուրդ է տրվում նախօրոք ճշտել այցելվող վայրերում այդպիսի տեղանքների առկայությունը։

Պատվերով Էքսկուրսիաների շրջանակներում ընտանի կենդանիներ կարող են բերվել միայն հատուկ վանդակներով՝ նախօրոք հայտնելով այդ մասին:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Պատվերով Էքսկուրսիաների ընթացքում ինչպես տրանսպորտային միջոցում, այնպես էլ այցելած վայրերում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Տուր Փաթեթներ

Տուր Փաթեթների Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունը մատուցում է Էքսկուրսիաների (Խմբային և (կամ) Պատվերով), Հյուրանոցների Ամրագրման, Տրանսֆերների և (կամ) Սննդի Մատուցման Ամրագրման Ծառայություններ (դրանց տարբեր համակցությամբ)։

Տուր Փաթեթների Ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է համապատասխանաբար սույն Պայմաններով նախատեսված Էքսկուրսիաների (Խմբային և (կամ) Պատվերով), Հյուրանոցների Ամրագրման, Տրանսֆերների և Սննդի Մատուցման Ամրագրման Ծառայությունների համար նախատեսված դրույթներով։

9. Транспортные Услуги

В рамках Транспортных Услуг Компания осуществляет перевозки из одного обозначенного места в другое обозначенное место с возвратом или без (далее «Трансфер»), а также предоставляет транспортное средство с услугой водителя на указанный срок (далее «Почасовая Аренда» или «Транспорт с Водителем»).

Компания не является организацией, осуществляющей регулярные перевозки.

Во время Трансферов Вы можете делать дополнительные остановки или посещать другие места, кроме указанных, только при реальной возможности. В случае существенных отклонений Компания проводит перерасчет, в результате чего может потребоваться дополнительная оплата.

Длительность Трансферов на Веб-сайте представлена приблизительная при обычной загруженности движения транспорта.

В случае Услуги Почасовой Аренды, при существенном отклонении от заказанного промежутка времени, Компания проводит перерасчет, в результате чего может возникнуть необходимость внесения дополнительной оплаты.

При заказе Транспортных Услуг в Республику Грузия граждане некоторых стран должны получить визу Республики Грузия, а в некоторых случаях и визу Республики Армения для повторного въезда в страну. Компания не оказывает визовую поддержку. Визы выдаются на основании действующих международных договоров между Республикой Грузия и (или) Республикой Армения и страной, гражданином которой Вы являетесь.

Если при осуществлении Транспортных Услуг в Республику Грузия количество участников будет более 7 человек, то потребуется список пассажиров с паспортными данными.

В рамках Транспортных Услуг разрешается брать с собой домашних питомцев только при условии содержания их в специальной клетке и при предварительном уведомлении.

Компания не несет ответственности за Ваши предметы, оставленные, утерянные, поврежденные или утраченные во время Транспортных Услуг, как в транспортном средстве, так и в посещенных местах.

В рамках Транспортных Услуг пассажиры имеют страховку от дорожно-транспортных происшествий, которая возмещает фактический ущерб здоровью пассажира в размере до 1 500 000 AMD на основании документально подтвержденных расходов.

9. Տրանսպորտային Ծառայություններ

Տրանսպորտային Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունն իրականացնում է տրանսպորտային միջոցով որևէ նախանշված վայրից մեկ այլ նախանշված վայր տեղափոխում՝ հետադարձի ներառմամբ կամ առանց դրա (այսուհետ նաև՝ «Տրանսֆեր»), ինչպես նաև նախանշված ժամանակահատվածով տրանսպորտային միջոցի տրամադրում՝ վարորդի ծառայությամբ (այսուհետ նաև՝ «Ժամով Վարձույթ» կամ «Տրանսպորտ՝ Վարորդով»):

Ընկերությունը չի համարվում կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող ընկերություն։

Տրանսֆերների ընթացքում լրացուցիչ կանգառներ կամ նշված վայրերից բացի, այլ վայրեր այցելել կարելի է միայն դրա իրական հնարավորության դեպքում։ Զգալի շեղումների դեպքում Ընկերությունն իրականացնում է վերահաշվարկ, որի արդյունքում հնարավոր է առաջանա լրացուցիչ վճարում կատարելու անհրաժեշտություն:

Տրանսֆերների տևողությունները Կայքում ներկայացված են մոտավոր՝ երթևեկության նորմալ բեռնվածության հաշվարկով:

Ժամով Վարձույթ Ծառայության պարագայում պատվիրված ժամանակահատվածից զգալի շեղման դեպքում Ընկերությունն իրականացնում է վերահաշվարկ, որի արդյունքում հնարավոր է առաջանա լրացուցիչ վճարում կատարելու անհրաժեշտություն:

Որոշ երկրների քաղաքացիներ դեպի Վրաստանի Հանրապետություն Տրանսպորտային Ծառայություն պատվիրելիս պետք է ձեռք բերեն Վրաստանի Հանրապետության վիզա, իսկ որոշ դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության վիզա՝ վերադարձի համար։ Ընկերությունը չի տրամադրում վիզաներ ստանալու աջակցություն: Վիզաների տրամադրումը իրականացվում է Վրաստանի Հարապետության և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության և Ձեր քաղաքացիության երկրի միջև առկա միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա։

7-ից ավելի անձանց դեպքում Վրաստանի Հանրապետություն Տրանսպորտային Ծառայություն իրականացնելիս անհրաժեշտ կլինի մեկնողների ցուցակը՝ անձնագրային տվյալներով:

Տրանսպորտային Ծառայությունների շրջանակներում ընտանի կենդանիներ կարող են բերվել միայն հատուկ վանդակներով՝ նախօրոք հայտնելով այդ մասին:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Տրանսպորտային Ծառայությունների մատուցման ընթացքում ինչպես տրանսպորտային միջոցում, այնպես էլ այցելած վայրերում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Տրանսպորտային Ծառայությունների ընթացքում ուղևորներն ունեն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից ապահովագրություն, որը փոխհատուցում է ուղևորի առողջությանը հասցված փաստացի վնասը 1 500 000 AMD սահմաններում՝ հիմնավորված ծախսերի փաստաթղթերով:

10. Организация Бизнес Мероприятий

На основании информации, предоставленной Заказчиком в рамках Услуг по Организации Бизнес Мероприятий, Компания от его имени, по указанию и за счет Заказчика осуществляет Услуги бронирования помещений (далее «Бронирование Залов и Площадок») и предоставляет вспомогательные услуги для организации мероприятия (далее «Вспомогательные Услуги»), на условиях и сроках, заранее согласованных с Заказчиком.

Бронирование Залов и Площадок

Предоставление забронированного Заказчиком зала возможно только в рамках оформленного им Заказа, в частности, в период действия Заказа для определенных целей.

Заказчик обязан содержать предоставленный зал надлежащим образом и вернуть его в том состоянии, в котором он его получил.

Заказчик может приносить в зал еду, напитки, оборудование и (или) другие предметы только после предварительного согласования с Компанией, которые должны быть вынесены из зала не позднее согласованного времени сдачи зала. В противном случае Компания имеет право взыскать дополнительную плату в размере, потраченном Компанией на устранение последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком данного обязательства.

Экраны, цветочные композиции, декорации, оборудование и прочие аксессуары должны быть размещены таким образом, чтобы не повредить зал или здание, территорию, на которой расположен зал. В залах не разрешается использовать гвозди, скотч, клей и другие подобные материалы.

Если во время использования зала был поврежден сам зал или находящееся там имущество, техника и оборудование, то Заказчик обязан возместить все расходы, необходимые для устранения последствий и ущерб, понесенный Компанией.

Информация о залах, представленная на Веб-сайте, получена от компании-провайдера зала, которая полностью проверена и одобрена последней. Компания не несет ответственности за любые фактические неточности.

Компания не несет ответственности, если провайдер зала допустил халатность в каком-либо вопросе (или) предоставил зал, который не соответствует информации, представленной на Веб-сайте.

Компания не несет ответственности за неполное или ненадлежащее предоставление услуг со стороны провайдера зала, за недобросовестное поведение, ошибки, упущения, небрежность, за любые жалобы с Вашей стороны, связанные с Услугой Бронирования Залов и Площадок, а также любые прямые или косвенные убытки или расходы, которые Вы понесли в результате.

В случае использования других услуг (помимо использования зала), предоставляемых провайдером зала, Вы обязаны произвести оплату и закрыть счета на месте, согласно порядку и ценам, установленным этой организацией.

Компания не несет ответственности за Ваши вещи, оставленные, утерянные, поврежденные или утраченные в залах и прилегающих к ним территориях.

Вспомогательные Услуги

В рамках Вспомогательных Услуг Компания предоставляет оборудование и принадлежности, печатные услуги, а также поддержку персонала.

В случае необходимости использования вышеуказанных Услуг Заказчик обязан заранее предоставить всю необходимую информацию и детали для выполнения Заказа.

Цены на Вспомогательные Услуги, представленные на Веб-сайте, рассчитаны для их предоставление на территории Еревана. Предоставление этих Услуг в других городах или населенных пунктах Армении может повлечь дополнительные расходы.

- Оборудование и принадлежности
В рамках данной Услуги, Компания предоставляет Заказчику во временное пользование аудио/видео оборудование, компьютерную и офисную технику, а также другие необходимые для организации мероприятия принадлежности (далее все вместе – «Оборудование и Принадлежности»).

Компания обязуется предоставить Заказчику Оборудование и Принадлежности с правом на их использование в надлежащем состоянии и заказанном количестве.

При их приеме Заказчик обязан проверить и заранее сообщить Компании о любой неисправности или несоответствии с Заказом, в противном случае он лишается права заявлять об этом позже. Если заказанное Оборудование и Принадлежности не соответствуют предоставленным параметрам, не работают или имеют другие существенные недостатки, Компания обязана произвести эквивалентную замену, а в случае невозможности, вернуть оплаченную сумму.

Заказчик обязуется использовать Оборудование и Принадлежности только в течение периода и в целях, предусмотренных Заказом.

Заказчик не может передавать право на использование Оборудования и Принадлежностей другим лицам без предварительного письменного согласия Компании.

После истечения срока аренды Оборудования и Принадлежностей Заказчик обязуется вернуть их Компании в том же состоянии и количестве, в котором оно было получено (с учетом естественного износа), а в случае потери, утраты или повреждения, возместить затраты и расходы Компании или надлежащим образом восстановить или отремонтировать их за счет собственных средств.

В случае предоставления Оборудования и Принадлежностей, Компания имеет право потребовать сумму, равную их рыночной стоимости, для обеспечения выполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств путем замораживания соответствующей суммы на банковской карте, оплаты наличными или банковским переводом (по желанию Заказчика). Указанная сумма возвращается Заказчику в случае своевременного возврата Оборудования и Принадлежностей Компании в надлежащем состоянии.

- Печатные услуги
В рамках данной Услуги Компания предоставляет услуги печати документов, брошюр, папок, рекламных баннеров и (или) других материалов, предоставляемых Заказчиком (далее все вместе – «Печать»).

Заказчик обязуется предоставить Компании всю информацию для Печати точно и качественно в требуемые сроки.

Заказчик несет ответственность за окончательное подтверждение всех материалов перед Печатью. Любая работа, которая была одобрена и (или) передана для Печати, не может быть изменена или дополнена, а уплаченная за нее сумма не подлежит возврату.

- Поддерживающий персонал
В рамках данной Услуги Компания предоставляет услуги переводчика, ассистента, фотографа и (или) видеооператора (далее все вместе – «Поддерживающий Персонал»).

Заказчик обязуется соблюдать условия работы Поддерживающего Персонала в рамках данного Заказа, в частности, сроки, объемы и особенности.

В случае внесения Заказчиком существенных изменений в рамках данной Услуги Заказчик обязан заранее оповестить об этом Компанию для согласования изменений.

Заказчик обязуется обеспечивать безопасность Поддерживающего Персонала.

Поддерживающий Персонал обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации, полученной в течение предоставляемых Услуг, продемонстрировать подобающее поведение и пунктуальность.

10. Գործնական Միջոցառումների Կազմակերպում

Գործնական Միջոցառումների Կազմակերպման Ծառայությունների շրջանակում Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա, Ընկերությունը Պատվիրատուի անունից, նրա հաշվին և հանձնարարությամբ իրականացնում է դահլիճների ամրագրման (այսուհետ նաև՝ «Դահլիճների Ամրագրում») և միջոցառման կազմակերպմանն աջակցող ծառայությունների մատուցում (այսուհետ նաև՝ «Աջակցող Ծառայություն»)՝ Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված ժամկետներում և պայմաններով:

Դահլիճների Ամրագրում

Պատվիրատուի ամրագրած դահլիճի տրամադրումը հնարավոր է միայն իր կողմից տրված Պատվերի շրջանակներում, մասնավորապես՝ Պատվերի ժամկետում և նպատակներով։

Պատվիրատուն պարտավորվում է տրամադրված դահլիճը պահպանել պատշաճ վիճակում և հետ հանձնել այն նույն վիճակում, որում ընդունել է։

Պատվիրատուն սնունդ, խմիչք, սարքավորումներ և (կամ) այլ պարագաներ դահլիճ կարող է բերել միայն Ընկերության կողմից նախօրոք համաձայնություն ստանալու դեպքում, որոնք պետք է ոչ ուշ, քան համաձայնեցված ելքի ժամկետը, հեռացվեն դահլիճից: Հակառակ պարագայում Ընկերությունն իրավունք ունի գանձել հավելյալ վճար այնքան, որքան Ընկերության կողմից ծախսվել է Պատվիրատուի կողմից սույն պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքները վերացնելու համար։

Էկրանները, ծաղկային կոմպոզիցիաները, դեկորացիաները, սարքավորումները և այլ պարագաները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ չվնասեն դահլիճը, կամ այն շենքը, շինությունը, տարածքը, որտեղ գտնվում է դահլիճը։ Դահլիճներում չի թույլատրվում օգտագործել մեխեր, կպչուն ժապավեններ, սոսինձ կամ նմանատիպ այլ նյութեր։

Եթե դահլիճից օգտվելու ընթացքում դահլիճը կամ այնտեղ եղած գույքը, տեխնիկան, սարքավորումները վնասվել են, ապա Պատվիրատուն պարտավոր է փոխհատուցել դրա հետևանքները վերացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը և Ընկերության կրած վնասները։

Դահլիճների մասին Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը ստացված է դահլիճների տրամադրման ծառայություն մատուցող տվյալ ընկերության կողմից, որը վերջիններիս կողմից ամբողջությամբ ստուգված և հաստատված է։ Ցանկացած փաստացի անհամապատասխանության համար Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում, եթե դահլիճ տրամադրող կազմակերպությունը ինչ-որ հարցում թերացել է և (կամ) տրամադրել է Կայքում ներկայացված տեղեկատվությանը չհամապատասխանող դահլիճ:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում դահլիճ տրամադրող կազմակերպության կողմից ծառայությունները թերի կամ ոչ պատշաճ մատուցելու, անբարեխիղճ վարքագծի, սխալների, բացթողումների, անփութությունների, Ձեր կողմից Դահլիճների Ամրագրման Ծառայության մատուցման վերաբերյալ ցանկացած դժգոհության, ինչպես նաև դրանց հետևանքով Ձեր կրած ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի վնասի կամ ծախսերի համար։

Դահլիճի օգտագործումից զատ, դահլիճը տրամադրող կազմակերպության այլ ծառայություններից օգտվելու դեպքում, Դուք պարտավորվում եք տեղում վճարել և փակել հաշիվները՝ ըստ այդ կազմակերպության սահմանած կարգի և գների:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում դահլիճներում և հարակից տարածքներում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Աջակցող Ծառայություններ

Աջակցող Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունը տրամադրում է սարքավորումներ և պարագաններ, տպագրական ծառայություններ, ինչպես նաև օժանդակող անձնակազմ:

Պատվիրատուն պարտավոր է վերոնշյալ Ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտության դեպքում նախօրոք տրամադրել Պատվերի իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկություններն ու մանրամասները:

Կայքում ներկայացված Աջակցող Ծառայությունների Գները հաշվարկված են՝ հիմք ընդունելով, որ դրանք մատուցվելու են Երևանում: Որևէ այլ վայրում նշված Ծառայությունները մատուցելու դեպքում կարող են ավելանալ լրացուցիչ ծախսեր:

- Սարքավորումներ և պարագաներ
Սույն Ծառայության շրջանակներում Ընկերությունը Պատվիրատուին ժամանակավոր օգտագործման է տրամադրում աուդիո-վիդեո սարքավորումներ, համակարգչային և գրասենյակային տեխնիկա, ինչպես նաև միջոցառումների կազմակերպմանն անհրաժեշտ այլ պարագաներ (այսուհետ միասին նաև՝ «Սարքավորումներ և Պարագաներ»)։

Ընկերությունը պարտավորվում է Սարքավորումները և Պարագաները օգտագործման իրավունքով տալ Պատվիրատուին պատշաճ վիճակում և պատվիրված քանակով:

Պատվիրատուն պարտավորվում է դրանք ընդունելիս ստուգել և նախօրոք հայտնել Ընկերությանը որևէ անսարքության կամ Պատվերին չհամապատասխանելու մասին, հակառակ դեպքում զրկվում է հետագայում դրանք վկայակոչելու իրավունքից: Եթե պատվիրված Սարքավորումները և Պարագաները չեն համապատասխանում ներկայացված տվյալներին, չեն աշխատում կամ ունեն այլ էական թերություններ, Ընկերությունը պարտավոր է կատարել համարժեք փոխարինում, իսկ անհնարինության դեպքում՝ վերադարձնել վճարված գումարը:

Պատվիրատուն պարտավորվում է օգտագործել Սարքավորումները և Պարագաները միայն դրանց օգտագործման համար պատվիրված ժամկետում և նպատակով:

Պատվիրատուն չի կարող փոխանցել որևէ այլ անձի Սարքավորումների և Պարագաների օգտագործման իրավունքը՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության:

Սարքավորումների և Պարագաների օգտագործման ժամկետի ավարտից հետո Պատվիրատուն պարտավորվում է դրանք վերադարձնել Ընկերությանը նույն վիճակում և քանակով, ինչպես ընդունել է (հաշվի առնելով բնական մաշվածությունը), իսկ կորստի, ոչնչացման կամ վնասման պարագայում՝ փոխհատուցել Ընկերության կրած վնասները և ծախսերը կամ պատշաճ կերպով վերականգնել կամ վերանորոգել դրանք սեփական միջոցներով:

Սարքավորումների և Պարագաների տրամադրման դեպքում Ընկերությունն իրավունք ունի Պատվիրատուի կողմից վերոնշյալ պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով պահանջել դրանց շուկայական արժեքի չափով գումար՝ բանկային քարտից համապատասխան գումարի սառեցմամբ, կանխիկ վճարմամբ կամ բանկային փոխանցմամբ (Պատվիրատուի նախընտրությամբ): Նշված գումարը վերադարձվում է Պատվիրատուին Սարքավորումները և Պարագաները պատշաճ վիճակում և ժամանակին Ընկերությանը վերադարձնելու դեպքում:

- Տպագրական ծառայություններ
Սույն Ծառայության շրջանակում Ընկերությունն իրականացնում է Պատվիրատուի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի, բրոշյուրների, թղթապանակների, վահանակների և (կամ) այլ նյութերի տպագրման ծառայությունների մատուցում (այսուհետ միասին նաև՝ «Տպագրություն»)։

Պատվիրատուն պարտավորվում է Տպագրության համար բոլոր տեղեկությունները ճշգրիտ, բարձր որակով և պահանջվող ժամկետներում տրամադրել Ընկերությանը։

Պատվիրատուն պարտասխանատվություն է կրում Տպագրությունից առաջ բոլոր նյութերի վերջնական հաստատման համար։ Ցանկացած աշխատանք, որը հաստատվել է և (կամ) տրվել է տպագրության, չի կարող փոփոխվել կամ լրացվել, իսկ դրա համար վճարված գումարը ենթակա չէ վերադարձման։

- Օժանդակող անձնակազմ
Սույն Ծառայության շրջանակում Ընկերությունն իրականացնում է թարգմանչի, հյուրընկալողի, լուսանկարչի և (կամ) տեսանկարահանողի (այսուհետ միասին նաև՝ «Օժանդակող Անձնակազմ») տրամադրման ծառայություններ։

Պատվիրատուն պարտավորվում է պահպանել Օժանդակող Անձնակազմի աշխատանքի պայմանները տրված Պատվերի շրջանակներում, մասնավորապես՝ ժամկետները, ծավալները և առանձնահատկությունները։

Սույն Ծառայության շրջանակում Պատվիրատուի կողմից էական փոփոխություններ կատարելու դեպքում վերջինս պարտավոր է այդ մասին տեղյակ պահել Ընկերությանը և նախապես համաձայնեցնել նրա հետ։

Պատվիրատուն պարտավորվում է ապահովել Օժանդակող Անձնակազմի անվտանգությունը։

Օժանդակող Անձնակազմը պարտավորվում է ապահովել մատուցվող Ծառայության ընթացքում հասանելի դարձած ցանկացած տեղեկատվության գաղտնիությունը, ցուցաբերել պատշաճ վարքագիծ և ճշտապահություն։

11. Услуги Бронирования Питания

В рамках Услуг по Бронированию Питания Компания на основании данных, предоставленных Заказчиком, от его имени, по указанию и за счет Заказчика осуществляет Бронирование Питания в ресторанах, отелях, залах и других местах.

При бронировании Компания действует исключительно как посредник между Вами и поставщиком услуг по предоставлению питания. Сама Компания не является поставщиком услуг по предоставлению питания.

Компания не несет ответственности за неполное или ненадлежащее предоставление услуг со стороны поставщика услуг по предоставлению питания, за недобросовестное поведение, ошибки, упущения, небрежность, за любые жалобы с Вашей стороны, связанные с предоставлением услуг питания, а также любые прямые или косвенные убытки или расходы, которые Вы понесли в результате.

Компания не несет ответственности за Ваши вещи, оставленные, утерянные, поврежденные или утраченные в местах предоставления услуг питания.

Если Вы пользуетесь другими услугами поставщика данных услуг, помимо Заказа Услуги по Бронированию Питания, то обязаны произвести оплату и закрыть счета на месте, согласно порядку и ценам, установленным этой организацией.

Фотографии, данные и описания ресторанов, отелей или других мест предоставления услуг питания, представленные на Веб-сайте, несут только информативный характер и могут не соответствовать фактическим Услугам, предоставляемым Вам.

11. Սննդի Ամրագրման Ծառայություն

Սննդի Ամրագրման Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունը Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա, Պատվիրատուի անունից, նրա հաշվին և հանձնարարությամբ կատարում է սննդի մատուցման ամրագրում ռեստորաններում, հյուրանոցներում, դահլիճներում և այլ վայրերում:

Ամրագրում կատարելիս՝ Ընկերությունը գործում է բացառապես որպես միջնորդ Ձեր և սնունդ մատուցող կազմակերպության միջև։ Ընկերությունը չի համարվում սնունդ մատուցող կազմակերպություն։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում սննդի ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից ծառայությունները թերի կամ ոչ պատշաճ մատուցելու, անբարեխիղճ վարքագծի, սխալների, բացթողումների, անփութությունների, Ձեր կողմից սննդի մատուցման ծառայությունների վերաբերյալ ցանկացած դժգոհության, ինչպես նաև դրանց հետևանքով Ձեր կրած ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի վնասի կամ ծախսերի համար։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում սննդի մատուցման վայրերում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Սննդի Ամրագրման Ծառայության Պատվերից զատ, սննդի մատուցման կազմակերպության այլ ծառայություններից օգտվելու դեպքում Դուք պարտավորվում եք տեղում վճարել և փակել հաշիվները՝ ըստ սննդի մատուցման կազմակերպության սահմանած կարգի և գների:

Կայքում ներկայացված ռեստորանների, հյուրանոցների կամ սննդի մատուցման այլ վայրերի նկարները, բնութագրիչները և տվյալները կրում են զուտ տեղեկատվական բնույթ և կարող են չհամընկնել փաստացի Ձեզ տրամադրվող Ծառայության հետ:

12. Предоплата, Конечная Оплата, отмена и изменение

Ниже приведены условия Предоплаты, Конечной Оплаты, отмены и изменения Заказа, которые могут быть применены к Вашему Заказу в зависимости от типа предоставляемой Услуги. В случае неявки для принятия Услуги, применяются условия отмены. В случае если тип Услуги не числится ниже («Прочие Услуги»), условия произведения Предоплаты, Конечной Оплаты, отмены и изменения обсуждаются заранее и согласовываются с Заказчиком на основании конкретного Заказа.

Услуга Аренды Объекта Размещения

Заказ на Услугу Аренды Объекта Размещения не может быть подтвержден без Предоплаты. Предоплата, как правило, составляет стоимость 3 дней аренды Объекта Размещения, если арендный срок превышает 3 дня. В противном случае, Предоплата равна общей арендной Цене.

В особых случаях Компания может потребовать другой размер Предоплаты и установить другие условия отмены Заказа, предварительно согласовав их с Заказчиком.

Конечная Оплата должна быть произведена Заказчиком при входе в Объект Размещения или не позднее следующего дня, если нет иной договоренности с Компанией.

Компания имеет право предложить Заказчику эквивалентный или более высокого уровня Объект Размещения вместо уже подтвержденного, исходя из невозможности его предоставления и возникших проблем в забронированном Объекте Размещения. Если Заказчик отказывается от предложенного Объекта Размещения, то ему возвращается вся Предоплата без возникновения каких-либо других обязательств для Компании или Заказчика.
- Отмена
Предоплата Заказчику не возвращается в случае отмены Заказа.
- Досрочное прекращение
Заказ на Услугу Аренды Объекта Размещения может быть досрочно прекращен как по инициативе Заказчика, так и Компании. Компания вправе досрочно прекратить Услугу лишь в случае нарушения Заказчиком своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами.

В случае досрочной отмены Услуги Аренды Объекта Размещения производится перерасчет Цены в соответствии с фактическим сроком оказания Услуги и применяется штраф в размере Предоплаты. Если оплата, произведенная Заказчиком, превышает сумму, полученную при перерасчете, разница возвращается Заказчику.
- Продление срока
Услуга Аренды Объекта Размещения может быть продлена по желанию Заказчика, если данный Объект Размещения доступен на период продлеваемого времени. Если данный Объект Размещения недоступен на период продлеваемого времени и Компания предлагает другой Объект Размещения, тогда производится отдельный расчет: Цена рассчитывается за предлагаемый Объект Размещения соответственно количеству дней продленного периода.
- Сокращение и (или) перенос срока Заказа
В случае сокращения (или) переноса срока Заказа на Услугу Аренды Объекта Размещения Предоплата будет зачтена в пользу Заказчика, если Компания была уведомлена не менее чем за 10 дней до начала Заказа. В противном случае Предоплата сохраняется в пользу Компании и не вычитается из Цены измененного Заказа.

Услуга Бронирования Отелей

Заказ на Услугу Бронирования Отеля не может быть подтвержден без Предоплаты. При индивидуальном Заказе Услуги Бронирования Отеля (бронирование не более 3-х номеров) Заказчик оплачивает Цену за 1 ночь проживания в каждом номере. Конечная Оплата должна быть произведена Заказчиком не позднее начала предоставления Услуги, если нет иной договоренности между Компанией и Заказчиком.

В случае отмены или изменений за 72 часа до заезда, общая оплаченная сумма возвращается Заказчику, а в случае отмены или изменения позднее этого срока, Цена за 1 ночь проживания в каждом номере удерживается и Заказчику возвращается оставшаяся часть оплаченной суммы.

Для групповых Заказов (бронирование более 3 номеров) или в особых случаях условия произведения Предоплаты, Конечной Оплаты, отмены и изменений обсуждаются заранее и согласовываются с Заказчиком на основании конкретного Заказа.

Компания оставляет за собой право предложить Заказчику аналогичный или более высокого уровня отель и (или) номер вместо забронированного, в случае невозможности предоставления из-за возникших проблем в забронированном отеле и (или) номере. Если Заказчик отказывается от данного предложения, то Предоплата, внесенная Заказчиком, возвращается без каких-либо других обязательств для Компании или Заказчика.

Экскурсии и Транспортные Услуги
- Групповые Экскурсии
В случае отмены Групповой Экскурсии Заказчиком не менее чем за 24 часа, Заказчику возвращается полная стоимость Экскурсии. В случае более поздней отмены какая-либо сумма возврату не подлежит и возможна только замена.

В случае замены Экскурсии, 20% от стоимости отмененной Экскурсии удерживаются в качестве штрафа, а оставшаяся часть может быть использована только для покупки других Экскурсий или Услуг, приобретенных в момент замены. В случае отмены последних, применаются правила отмены данных Услуг, кроме того замена считается недействительной и использованная сумма удерживается в качестве штрафа.

В случае неблагоприятных погодных условий или форс-мажорных (force majeure) обстоятельств Компания оставляет за собой право изменить, сократить или отменить Экскурсию в целях безопасности. В случае отмены Экскурсии Компанией, Заказчику возвращается вся стоимость приобретенной Групповой Экскурсии.

Если в связи с вышеуказанными обстоятельствами Компания заменила посещаемые места или Услуги, предоставляемые во время проведения Экскурсии, на аналогичные места или Услуги, то она не несет какого-либо обязательства перед Заказчиком и какая-либо сумма возврату не подлежит. В случае неравноценной замены или сокращения, Компания возвращает Заказчику разницу стоимости приобретенной Экскурсии и фактически состоявшейся Экскурсии.
- Экскурсии по Заказу и Транспортные Услуги
Если пункт выезда находится в Ереване, Предоплата составляет 15% от Цены Заказа, причем, при отмене Заказа, Предоплата не подлежит возврату Заказчику.

Если пункт выезда находится за пределами Еревана, то Предоплата составляет 100% от стоимости Заказа, причем, в случае отмены Заказа за 24 часа до начала, Заказчику будет возвращена сумма в размере 85% от стоимости Заказа, а в случае более поздней отмены возврат какой-либо суммы не производится.

Без Предоплаты ни Экскурсия по Заказу, ни Транспортная Услуга не может считаться подтвержденной.

В особых случаях Компания может потребовать другой размер Предоплаты и установить иные условия отмены Заказа, предварительно согласовав их с Заказчиком.

Конечная Оплата должна быть произведена Заказчиком не позднее начала предоставления Услуги, если нет иной договоренности между Компанией и Заказчиком.

В случае отсрочки подтвержденного Заказа, какая-либо дополнительная сумма с Заказчика не взимается, если Компания была проинформирована об этом не менее чем за 24 часа до исполнения Заказа, а в случае более позднего уведомления, взимается штраф в размере 10% от стоимости Заказа.

В случае незначительного (до 10%) сокращения подтвержденного Заказа перерасчет не производится и сумма не подлежит возврату Заказчику, а в случае значительного сокращения (более 10%) Заказчику возвращается 85% от стоимости сокращенной части, причем, иногда сокращенная часть может не включать стоимость услуг, предоставляемых третьими сторонами (например, питание, входные билеты, мероприятия, демонстрации и т. д.), если не было достаточно времени или возможности для их сокращения и (или) согласно правилам и условиям предоставления услуг со стороны третьих лиц.

В случае неблагоприятных погодных условий или форс-мажорных (force majeure) обстоятельств в целях безопасности Компания оставляет за собой право изменить, сократить или отменить подтвержденный Заказ. В случае отмены Заказа со стороны Компании, вся выплаченная сумма будет возвращена Заказчику.

Если в связи с вышеуказанными обстоятельствами Компания заменила посещаемые места или услуги, предоставляемые в ходе выполнения Заказа, на аналогичные места или услуги, то она не несет какого-либо обязательства перед Заказчиком и какая-либо сумма возврату не подлежит. В случае неравноценной замены или сокращения, Компания возвращает Заказчику разницу стоимости подтвержденного Заказа и фактически выполненного Заказа.

Турпакеты

Предоплата при Заказе Услуги Турпакета составляет 50% от общей стоимости. Без Предоплаты Заказ не может считаться подтвержденным. Конечная Оплата Турпакета производится в день начала выполнения Заказа.

В рамках Услуг Турпакета отмена и изменения по части Услуг Бронирования Отелей регулируются правилами и условиями, изложенными в подразделе «Услуги Бронирования Отелей» настоящего Раздела, а по части Экскурсий, Трансферов и Бронирования Услуг по Предоставлению Питания, включенных в Турпакет, регулируются, соответственно, правилами и условиями, изложенными в подразделах «Групповые Экскурсии» и (или) «Экскурсии по Заказу и Транспортные Услуги» и «Бронирования Услуг по Предоставлению Питания» настоящего Раздела.

В особых случаях правила и порядок Предоплаты, Конечной Оплаты, отмены и изменений Турпакета обсуждаются и согласовываются заранее со стороны Компании и Заказчика, исходя из конкретного Заказа.

Организация Бизнес Мероприятий

Заказ на Организацию Бизнес Мероприятий не может считаться подтвержденным без Предоплаты.

Размер Предоплаты и Конечной Оплаты при Бронировании Зала или Площадки, а также условия отмены и внесения изменений обсуждаются и согласовываются с Заказчиком в рамках конкретного Заказа.

Предоплата за предоставление Оборудования и Принадлежностей и Услуг Поддерживающего Персонала (кроме письменного перевода) составляет 30% от Цены Заказа, причем, в случае отмены или изменения за 72 часа до начала Заказа, Предоплата возвращается Заказчику, а в случае отмены или изменения позднее указанного срока, Предоплата не подлежит возврату.

В случае Заказа Услуг Печати, а также Услуг письменного перевода, Предоплата составляет 100% от Цены Заказа, которая не возвращается Заказчику в случае отмены или изменений и не подлежит вычету из измененной Цены Заказа, независимо от срока и обстоятельств отмены.

В особых случаях Компания имеет право обсудить и согласовать с Заказчиком другие условия отмены или изменения Вспомогательных Услуг, в зависимости от конкретного Заказа.

Конечная Оплата за Услуги Организации Бизнес Мероприятия должна быть произведена Заказчиком в день начала предоставления Услуг, если нет иной договоренности между Компанией и Заказчиком.

Компания оставляет за собой право предложить Заказчику аналогичный или более высокого уровня зал и площадку и (или) Вспомогательную Услугу, вместо указанного в подтверждении, если невозможно предоставление забронированного зала и площадки и Услуг из-за возникших с ними проблем. Если Заказчик отказывается от данного предложения, то Предоплата, внесенная Заказчиком, возвращается без возникновения каких-либо других обязательств для Компании или Заказчика.

Услуги Бронирования Питания

Заказ на Услугу Бронирования Питания не может быть подтвержден без Предоплаты. Предоплата составляет 100% от Цены Заказа.

Заказчику возвращается 85% от внесенной Предоплаты в случае отмены или изменения за 24 часа до начала Заказа, а в случае отмены или изменения позже указанного срока, 15% от внесенной Предоплаты возвращается Заказчику.

В особых случаях условия Предоплаты, Конечной Оплаты, отмены и изменения сроков обсуждаются и согласовываются с Заказчиком заранее, на основании конкретного Заказа.

Компания оставляет за собой право предоставить Заказчику аналогичные или более высокого уровня Услуги по Бронированию Питания, вместо забронированных, если невозможно предоставление забронированных Услуг из-за возникших с ними проблем. Если Заказчик отказывается от данного предложения, то Предоплата, внесенная Заказчиком, возвращается без возникновения каких-либо других обязательств для Компании или Заказчика.

12. Կանխավճար, Վերջնավճար, չեղարկում և փոփոխում

Ստորև ներկայացված են Պատվերի Կանխավճարի, Վերջնավճարի, չեղարկման, և փոփոխման պայմանները, որոնք կարող են կիրառվել Ձեր Պատվերի նկատմամբ՝ ըստ մատուցվող Ծառայության տեսակի։ Ծառայության մատուցմանը չներկայանալու դեպքում կիրառվում են չեղարկման պայմանները: Եթե Ծառայության տեսակն առկա չէ ստորև («Այլ Ծառայություններ»), ապա Կանխավճարի, Վերջնավճարի, չեղարկման և փոփոխման պայմանները նախօրոք քննարկվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ՝ ելնելով կոնկրետ տվյալ Պատվերից:

Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայություն

Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության Պատվերը առանց Կանխավճարի հաստատված համարվել չի կարող: Կանխավճարը, որպես կանոն, կազմում է պատվիրված Բնակատեղի 3 օրվա Գինը, եթե վարձակալության ժամկետը 3 օրից ավելի է, հակառակ դեպքում Կանխավճարը կազմում է վարձակալության ընդհանուր Գինը։

Հատուկ դեպքերում Ընկերությունը կարող է պահանջել Կանխավճարի այլ չափ և սահմանել Պատվերը չեղարկելու այլ պայմաններ՝ նախապես դրանք համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:

Վերջնավճարը Պատվիրատուն պետք է կատարի Բնակատեղ մուտք գործելու պահին կամ ամենաուշը հաջորդ օրը, եթե այլ պայմանավորվածություն չկա Ընկերության հետ:

Ընկերությունն իրավունք ունի հաստատված Բնակատեղի փոխարեն Պատվիրատուին առաջարկել համարժեք կամ ավելի բարձրակարգ այլ Բնակատեղ՝ ելնելով ամրագրված Բնակատեղում ծագած խնդիրների պատճառով դրա տրամադրման անհնարինությունից: Եթե Պատվիրատուն հրաժարվում է առաջարկված Բնակատեղից, ապա Կանխավճարը վերադարձվում է նրան՝ առանց Ընկերության կամ Պատվիրատուի համար այլ պարտավորությունների առաջացման։

- Չեղարկում
Պատվերի չեղարկման դեպքում Կանխավճարը չի վերադարձվում Պատվիրատուին:

- Վաղաժամ դադարեցում
Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության Պատվերը կարող է վաղաժամ դադարեցվել ինչպես Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ, այնպես էլ Ընկերության կողմից: Ընկերության կողմից վաղաժամ դադարեցում կարող է կատարվել միայն, եթե Պատվիրատուն խախտել է սույն Պայմաններով սահմանված պարտավորությունները:

Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության վաղաժամ դադարեցման դեպքում կատարվում է վերահաշվարկ. հաշվարկվում է փաստացի մատուցված Ծառայության ժամկետին համապատասխան Գինը և կիրառվում է տուգանք՝ Կանխավճարի չափով: Եթե Պատվիրատուի կատարած վճարումը ավելին է, քան վերահաշվարկով ստացված գումարը, ապա դրանց տարբերությունը վերադարձվում է Պատվիրատուին:

- Ժամկետի երկարաձգում
Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգվել Պատվիրատուի ցանկությամբ, եթե տվյալ Բնակատեղը հասանելի է երկարաձգված ժամանակահատվածում: Եթե տվյալ Բնակատեղը հասանելի չէ երկարաձգված ժամանակահատվածում, և Ընկերությունն առաջարկում է այլ Բնակատեղ, ապա կատարվում է առանձին հաշվարկ. երկարաձգման Գինը հաշվարկվում է առաջարկված Բնակատեղի համար՝ երկարաձգման ժամկետի օրերով:

- Ժամկետի կրճատում և (կամ) տեղափոխում
Բնակատեղի Վարձակալման Ծառայության Պատվերի ժամկետը կրճատելու և (կամ) տեղափոխելու դեպքում Կանխավճարը հաշվանցվում է ի օգուտ Պատվիրատուի, եթե այդ մասին Ընկերությունը տեղեկացվել է Պատվերի մեկնարկից առնվազն 10 օր առաջ։ Հակառակ դեպքում Կանխավճարը պահվում է ի օգուտ Ընկերության և չի հաշվանցվում փոփոխված Պատվերի Գնից:

Հյուրանոցների Ամրագրման Ծառայություն

Հյուրանոցի ամրագրման Պատվերը առանց Կանխավճարի հաստատված համարվել չի կարող: Անհատական Պատվերների դեպքում (ոչ ավելի քան 3 սենյակի ամրագրում) Կանխավճարը կազմում է յուրաքանչյուր սենյակի 1 գիշերվա Գինը։ Վերջնավճարը պետք է կատարվի Պատվերի մեկնարկի պահին, եթե այլ պայմանավորվածություն չկա Ընկերության հետ:

Պատվերի մեկնարկից 72 ժամ առաջ չեղարկում կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում վճարված գումարն ամբողջությամբ վերադարձվում է Պատվիրատուին, իսկ ավելի ուշ չեղարկելու կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում պահվում է յուրաքանչյուր սենյակի 1 գիշերվա Գինը, իսկ մնացածը՝ վերադարձվում է Պատվիրատուին:

Խմբային Պատվերների համար (3-ից ավելի սենյակների ամրագրում) կամ հատուկ դեպքերում Կանխավճարի, Վերջնավճարի, չեղարկման և փոփոխություններ կատարելու պայմանները նախօրոք քննարկվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ՝ ելնելով կոնկրետ տվյալ Պատվերից:

Ընկերությունն իրավունք ունի ամրագրված հյուրանոցի և (կամ) սենյակի փոխարեն Պատվիրատուին առաջարկել համարժեք կամ ավելի բարձրակարգ այլ հյուրանոց և (կամ) սենյակ՝ ելնելով ամրագրված հյուրանոցում և (կամ) սենյակում ծագած խնդիրների պատճառով դրա տրամադրման անհնարինությունից: Եթե Պատվիրատուն հրաժարվում է ընդունել այդ առաջարկը, ապա Կանխավճարը վերադարձվում է նրան՝ առանց Ընկերության կամ Պատվիրատուի համար այլ պարտավորությունների առաջացման։

Էքսկուրսիաներ և Տրանսպորտային Ծառայություններ

- Խմբային Էքսկուրսիաներ
Եթե Պատվիրատուն հրաժարվում է Խմբային Էքսկուրսիայի մասնակցությունից՝ այդ մասին առնվազն 24 ժամ առաջ տեղեկացնելով Ընկերությանը, ապա նրան վերադարձվում է Էքսկուրսիայի արժեքն ամբողջությամբ, իսկ ավելի ուշ հրաժարվելու դեպքում՝ որևէ գումար չի վերադարձվում, այլ հնարավոր է միայն փոխանակում:

Փոխանակում կատարելիս վերադարձված Էքսկուրսիայի արժեքի 20%-ը պահվելու է տուգանք, իսկ մնացած գումարը կարող է օգտագործվել այլ Էքսկուրսիաներ կամ Ծառայություններ ձեռք բերելու համար` միայն փոխանակման պահին: Վերջինները չեղարկելիս` կիրառվում են այդ Ծառայությունների չեղարկման կանոնները, բացի այդ, փոխանակումը համարվում է անվավեր և օգտագործված գումարը պահվում է որպես տուգանք:

Եղանակային անբարենպաստ պայմանների կամ անհաղթահարելի ուժի (force majeure) ի հայտ գալու դեպքում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Ընկերությունն իրավունք ունի փոխել, կրճատել կամ չեղարկել Էքսկուրսիան: Ընկերության կողմից Էքսկուրսիան չեղարկելու դեպքում Պատվիրատուին վերադարձվում է գնված Էքսկուրսիայի ամբողջ արժեքը:

Եթե վերոհիշյալ հանգամանքների բերումով Ընկերությունն այցելվող վայրերը կամ Էքսկուրսիայի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունները փոխարինել է համարժեք վայրերով կամ ծառայություններով, ապա որևէ պարտավորություն չի կրում Պատվիրատուի առջև և որևէ գումար չի վերադարձնում։ Ոչ համարժեք փոխարինման կամ կրճատման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին է վերադարձնում գնված Էքսկուրսիայի և փաստացի իրականացված Էքսկուրսիայի արժեքների տարբերությունը։

- Պատվերով Էքսկուրսիաներ և Տրանսպորտային Ծառայություններ
Եթե Պատվերը մեկնարկում է Երևանից, ապա Պատվերի Կանխավճարը կազմում է Պատվերի Գնի 15%-ը, ընդ որում, Պատվերը չեղարկելու դեպքում Կանխավճարը չի վերադարձվում Պատվիրատուին:

Եթե Պատվերը մեկնարկում է Երևանից դուրս գտնվող վայրից, ապա Կանխավճարը կազմում է Պատվերի Գնի 100%-ը, ընդ որում, մեկնարկից 24 ժամ առաջ Պատվերը չեղարկելու դեպքում Պատվիրատուին վերադարձվում է Պատվերի Գնի 85%-ը, իսկ ավելի ուշ չեղարկելու դեպքում՝ որևէ գումար չի վերադարձվում:

Առանց Կանխավճարի թե′ Պատվերով Էքսկուրսիայի, թե′ Տրանսպորտային Ծառայության Պատվերը հաստատված համարվել չի կարող:

Հատուկ դեպքերում Ընկերությունը կարող է պահանջել Կանխավճարի այլ չափ և սահմանել Պատվերը չեղարկելու այլ պայմաններ՝ նախապես դրանք համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:

Վերջնավճարը Պատվիրատուն պետք է կատարի Ծառայության մեկնարկից ոչ ուշ, եթե այլ պայմանավորվածություն չկա Ընկերության և Պատվիրատուի միջև:

Հաստատված Պատվերը հետաձգելու դեպքում որևէ հավելյալ գումար չի գանձվում Պատվիրատուից, եթե այդ մասին Ընկերությունը տեղեկացվել է Պատվերի իրականացումից առնվազն 24 ժամ առաջ, իսկ ավելի ուշ տեղեկացվելու դեպքում՝ գանձվում է Պատվերի Գնի 10%-ի չափով տուգանք։

Հաստատված Պատվերի մեջ ոչ էական (մինչև 10%) կրճատումների դեպքում վերահաշվարկ չի կատարվում, և որևէ գումար չի վերադարձվում Պատվիրատուին, իսկ էական կրճատում (ավելի քան 10%) կատարելու դեպքում Պատվիրատուին է վերադարձվում կրճատված մասի արժեքի 85%-ը, ընդ որում, երբեմն վերադարձվող գումարը կարող է չներառել երրորդ անձանց միջոցով մատուցվող ծառայությունների արժեքը (օրինակ՝ սնունդ, մուտքի տոմսեր, միջոցառումներ, ցուցադրություններ և այլն), եթե դրանք կրճատելու բավարար ժամանակ կամ հնարավորություն չի եղել, և (կամ) պայմանավորված է եղել երրորդ անձանց ծառայությունների մատուցման պայմաններով և կանոններով:

Եղանակային անբարենպաստ պայմանների կամ անհաղթահարելի ուժի (force majeure) ի հայտ գալու դեպքում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Ընկերությունն իրավունք ունի փոխել, կրճատել կամ չեղարկել հաստատված Պատվերը: Ընկերության կողմից Պատվերը չեղարկելու դեպքում Պատվիրատուին վերադարձվում է վճարված ամբողջ գումարը:

Եթե վերոհիշյալ հանգամանքների բերումով Ընկերությունն այցելվող վայրերը կամ Պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունները փոխարինել է համարժեք վայրերով կամ ծառայություններով, ապա Ընկերությունը որևէ պարտավորություն չի կրում Պատվիրատուի առջև և որևէ գումար չի վերադարձնում։ Ոչ համարժեք փոխարինման կամ կրճատման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին է վերադարձնում հաստատված Պատվերի և փաստացի իրականացված Պատվերի արժեքների տարբերությունը։

Տուր Փաթեթներ

Տուր Փաթեթների Ծառայության Պատվերի Կանխավճարը կազմում է Գնի 50%-ը: Առանց Կանխավճարի Պատվերը հաստատված համարվել չի կարող: Տուր Փաթեթի Վերջնավճարը կատարվում է Պատվերի մեկնարկի օրը:

Տուր Փաթեթների Ծառայությունների շրջանակներում չեղարկումները և փոփոխությունները Հյուրանոցների Ամրագրման Ծառայությունների մասով կարգավորվում են սույն Բաժնի «Հյուրանոցների Ամրագրման Ծառայություն» ենթաբաժնում շարադրված պայմաններով և կանոններով, իսկ Տուր Փաթեթներում ներառված Էքսկուրսիաների, Տրանսֆերների և Սննդի Մատուցման Ամրագրման Ծառայությունների մասերով՝ համապատասխանաբար սույն Բաժնի «Խմբային Էքսկուրսիաներ» և (կամ) «Պատվերով Էքսկուրսիաներ և Տրանսպորտային Ծառայություններ» և «Սննդի Մատուցման Ամրագրման Ծառայություններ» ենթաբաժիններում շարադրված պայմաններով և կանոններով:

Հատուկ դեպքերում Տուր Փաթեթների Կանխավճարների, Վերջնավճարների, չեղարկումների և փոփոխությունների պայմանները և կարգը Ընկերության և Պատվիրատուի կողմից քննարկվում և համաձայնեցվում են նախօրոք՝ ելնելով տվյալ Պատվերից:

Գործնական Միջոցառումների Կազմակերպում

Գործնական Միջոցառումների Կազմակերպման Ծառայությունների Պատվերը առանց Կանխավճարի հաստատված համարվել չի կարող:

Դահլիճների Ամրագրման Կանխավճարի և Վերջնավճարի չափերը, չեղարկման և փոփոխություններ կատարելու պայմանները քննարկվում և հաստատվում են Պատվիրատուի հետ տվյալ Պատվերի շրջանակներում:

Սարքավորումների և Պարագաների տրամադրման, ինչպես նաև Օժանդակող Անձնակազմի Ծառայությունների (բացառությամբ գրավոր թարգմանության) Կանխավճարը կազմում է Պատվերի Գնի 30%-ը, ընդ որում Պատվերի մեկնարկից 72 ժամ առաջ չեղարկում կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում Կանխավճարը վերադարձվում է Պատվիրատուին, իսկ ավելի ուշ չեղարկելու կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում Կանխավճարը չի վերադարձվում:

Տպագրության, ինչպես նաև գրավոր թարգմանության Ծառայությունների դեպքում Կանխավճարը կազմում է Պատվերի Գնի 100%-ը, որը չեղարկման կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում չի վերադարձվում Պատվիրատուին և չի հաշվանցվում փոփոխված Պատվերի Գնից՝ անկախ չեղարկման ժամկետներից և հանգամանքներից։

Հատուկ դեպքերում Ընկերությունն իրավունք ունի Պատվիրատուի հետ քննարկել և համաձայնեցնել Աջակցող Ծառայությունների չեղարկման կամ փոփոխությունների այլ պայմաններ՝ ելնելով կոնկրետ տվյալ Պատվերից:

Գործնական Միջոցառումների Կազմակերպման Ծառայությունների Վերջնավճարը Պատվիրատուն պետք է կատարի Ծառայության մեկնարկի օրը, եթե այլ պայմանավորվածություն չկա Ընկերության և Պատվիրատուի միջև:

Ընկերությունն իրավունք ունի հաստատման մեջ ամրագրված դահլիճի և (կամ) Աջակցող Ծառայության փոխարեն Պատվիրատուին առաջարկել համարժեք կամ ավելի բարձրակարգ դահլիճ և (կամ) ծառայություն՝ ելնելով ամրագրված դահլիճում և (կամ) ծառայության համար ծագած խնդիրների պատճառով դրա տրամադրման անհնարինությունից: Եթե Պատվիրատուն հրաժարվում է ընդունել այդ առաջարկը, ապա Կանխավճարը վերադարձվում է նրան՝ առանց Ընկերության կամ Պատվիրատուի համար այլ պարտավորությունների առաջացման։

Սննդի Ամրագրման Ծառայություն

Սննդի Ամրագրման Պատվերը առանց Կանխավճարի հաստատված համարվել չի կարող: Կանխավճարը կազմում է Պատվերի Գնի 100%-ը:

Պատվերի մեկնարկից 24 ժամ առաջ չեղարկում կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում Կանխավճարի 85%-ը վերադարձվում է Պատվիրատուին, իսկ ավելի ուշ չեղարկելու կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում Պատվիրատուին է վերադարձվում Կանխավճարի 15%-ը:

Հատուկ դեպքերում Կանխավճարի, Վերջնավճարի, չեղարկման և ժամկետի փոփոխություններ կատարելու պայմանները նախօրոք քննարկվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ՝ ելնելով կոնկրետ տվյալ Պատվերից:

Ընկերությունն իրավունք ունի Սննդի Ամրագրված Ծառայության փոխարեն Պատվիրատուին առաջարկել համարժեք կամ ավելի բարձրակարգ այլ Սննդի Ամրագրման Ծառայություն՝ ելնելով ամրագրված Ծառայության հետ ծագած խնդիրների պատճառով դրա տրամադրման անհնարինությունից: Եթե Պատվիրատուն հրաժարվում է ընդունել այդ առաջարկը, ապա Կանխավճարը վերադարձվում է նրան՝ առանց Ընկերության կամ Պատվիրատուի համար այլ պարտավորությունների առաջացման։

13. Оговорки и ограниченная ответственность

Решив использовать данный Веб-сайт, Вы делаете это добровольно, на свой риск и Вы соглашаетесь с тем, что у Вас были все возможности для изучения правил, политики, регламента и (или) требований Компании, которые могут применяться к предоставляемым Вам Услугам.

Используя Наши Услуги, Вы соглашаетесь с тем, что они могут нести неотъемлемый риск и, Вы добровольно принимаете эти риски. В частности, Компания не несет ответственность за Вашу болезнь, телесное(ые) повреждение(я), инвалидность или смерть во время предоставления Услуг или обусловленные данными Услугами, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или законодательством Республики Армения. Приняв решение воспользоваться Услугами, Вы добровольно и свободно принимаете эти риски.

Вы берете на себя всю ответственность за каждое свое действие до, во время и после предоставления Услуги.

Любая претензия или жалоба относительно качества Услуг должна быть подана незамедлительно, а при невозможности, не позднее, чем через 2 дня после предоставления Услуги. Любые претензии или жалобы, поданные после указанного срока могут быть отклонены Компанией.

Компания не несет ответственности за действия, ошибки, упущения, заверения, гарантии, халатность или понесенные в результате этих действий любые телесные повреждения, смерть, материальный или иной ущерб и расходы, вызванные иными организациями, представленными на Веб-сайте.

Компания не несет ответственности за недопонимание, вызванное такими обстоятельствами как неправильное и невнимательное прочтение, ошибочное прочтение информации с Вашей стороны, опубликованной на Веб-сайте или за любые другие подобные обстоятельства.

Компания не гарантирует, что Веб-сайт и (или) отправляемые им электронные письма и файлы не содержат вирусов и других системных или электронных вредоносных компонентов.

В случае частичного или неполного соблюдения обязательств в соответствии с настоящими Правилами, Компания освобождается от ответственности, если это вызвано форс-мажорными (force majeure) обстоятельствами, произошедшими после возникновения обязывающих отношений в рамках данных Правил между Вами и Компанией, которые Мы не могли предсказать или предотвратить и не обусловлены Нашей неосторожностью или упущением и чего невозможно было бы предотвратить при проявлении разумного усердия. К таким ситуациям относятся землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, войны, эпидемии, пандемии, объявление военного или чрезвычайного положения, чрезвычайные ситуации, массовые беспорядки, восстания, перевороты, политические волнения, террористические акты, случаи гражданского неповиновения, забастовки, перекрытие дорог, прекращение работы средств коммуникаций, акты государственных органов и др., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящим Правилам.

Вышеуказанные оговорки и ограничения ответственности применяются только в максимальной степени, разрешенной законом. У Вас также могут быть другие законные права, не предусмотренные в настоящих Правилах, которые подлежат ограничению в максимально разрешенных пределах применимого законодательства Республики Армения.

Никакое положение, правило и (или) условие настоящих Правил не ограничивает Нас от выполнения обязательств, возложенных на Нас законодательством Республики Армения.

13. Վերապահումներ և սահմանափակ պատասխանատվություն

Եթե Դուք որոշում եք օգտագործել սույն Կայքը, Դուք դա անում եք լիովին կամավոր և Ձեր սեփական ռիսկով և համաձայնվում եք, որ ունեցել եք բոլոր հնարավորությունները՝ ուսումնասիրելու Ընկերության կանոնները, քաղաքականությունները, կանոնակարգերը և (կամ) պահանջները, որոնք կարող են կիրառելի լինել Ձեզ մատուցվող Ծառայությունների նկատմամբ։

Դուք համաձայնվում եք, որ Մեր Ծառայությունները կարող են կրել անբաժանելի ռիսկ, և օգտվելով Ծառայություններից՝ Դուք կամավոր ընդունում եք այդ ռիսկերը: Մասնավորապես, Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում մատուցվող Ծառայությունների ընթացքում կամ դրանցով պայմանավորված Ձեր հիվանդության, մարմնական վնասվածք(ներ)ի, հաշմանդամության կամ մահվան համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն Պայմաններով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Դուք ազատակամորեն և անկաշկանդ կերպով ընդունում եք այդ ռիսկերը՝ որոշում կայացնելով օգտվել Ծառայություններից:

Դուք ստանձնում եք ամբողջ պատասխանատվությունը Ծառայությունից առաջ, ընթացքում և հետո կատարած Ձեր յուրաքանչյուր գործողության համար։

Ծառայությունների որակի հետ կապված ցանկացած պահանջ կամ բողոք պետք է ներկայացվի անհապաղ, իսկ անհնարինության դեպքում՝ ոչ ուշ քան Ծառայությունը մատուցելուց հետո 2 օրվա ընթացքում: Սույն ժամկետից հետո ներկայացված ցանկացած պահանջ կամ բողոք կարող է մերժվել Ընկերության կողմից:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Կայքում ներկայացված այլ կազմակերպությունների գործողությունների, սխալների, բացթողումների, հավաստիացումների, երաշխիքների, անփութությունների կամ դրանց հետևանքով առաջացած ցանկացած մարմնական վնասվածքների, մահվան, նյութական կամ այլ վնասների և ծախսերի համար։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Կայքում հրապարակված ցանկացած տեղեկատվության Ձեր կողմից սխալ, անուշադիր ընթերցման, տարընթերցման կամ ցանկացած այլ նմանատիպ հանգամանքներով պայմանավորված թյուրըմբռնման համար։

Ընկերությունը չի երաշխավորում, որ Կայքը և (կամ) էլեկտրոնային նամակներն ու ֆայլերը, որոնք ուղարկվել են նրա կողմից, չեն պարունակում վիրուսներ, ծրագրային կամ էլեկտրոնային այլ վնասակար տարրեր։

Սույն Պայմաններով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու դեպքում Ընկերությունը ազատվում է պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի (force majeure) ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն Պայմանների իմաստով Ընկերության և Ձեր միջև պարտավորեցնող հարաբերությունների առաջացումից հետո, և որը Մենք չէինք կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել և պայմանավորված չէ Մեր անզգուշության կամ բացթողման հետ, և որը ողջամիտ ջանասիրություն դրսևորելու դեպքում հնարավոր չէր կանխել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը և այլ բնական աղետները, պատերազմը, համաճարակը, համավարակը, ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելը, արտակարգ իրավիճակները, խռովությունները, ապստամբությունները, հեղաշրջումները, քաղաքական հուզումները, ահաբեկչական գործողությունները, քաղաքացիական անհնազանդության դեպքերը, գործադուլները, ճանապարհների անանցանելիությունը, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքների դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն Պայմաններով պարտավորությունների կատարումը:

Վերոհիշյալ վերապահումները և պատասխանատվության սահմանափակումները կիրառվում են միայն օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով: Դուք կարող եք ունենալ նաև սույն Պայմաններով չնախատեսված այլ օրինական իրավունքներ, որոնք ենթակա են սահմանափակման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով:

Սույն Պայմանների որևէ դրույթ, կանոն և (կամ) պայման չի սահմանափակում Մեզ կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մեզ վրա դրված օրինական պարտավորությունները։

14. Применимое право, расторжение и разрешение споров

В отношении настоящих Правил, в том числе в отношении содержания, толкования и исполнения Вами и Компанией своих прав и обязанностей, последствий за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, прекращения, признания недействительными и соответствующих последствий, а также в отношении уступки требования, перевода задолженности и иных обязательств, вытекающих из Правил, применяется действующее законодательство Республики Армения, без учета норм коллизионного права.

Все споры, разногласия и (или) претензии (далее «Спор»), возникающие в отношении настоящих Правил, Веб-сайта, содержания Веб-сайта и (или) предоставляемых Услуг, включая их выполнение, нарушение, прекращение или аннулирование, подлежат урегулированию путем переговоров и консультаций между Вами и Компанией.

Настоящим Вы соглашаетесь первоначально предъявлять Свои претензии в Центр обслуживания Клиентов Компании или уведомлять Компанию через официальные Средства Коммуникации, доступные на Веб-сайте.

Если Спор не был разрешен в течение 15 дней после выполнения Вами любого из вышеуказанных действий, Вы можете обратиться в соответствующий компетентный арбитраж для разрешения Спора, которым в данном случае является Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Республики Армения (далее «Арбитражный Суд»). Рассмотрение дела в Арбитражном Суде осуществляется в соответствии с Законом РА «О Коммерческом Арбитраже» в соответствии с законом РА и регламентом Арбитражного Суда.

Настоящим Вы подтверждаете и заверяете, что осведомлены о регламенте проведения следствия дел в Арбитражном Суде. Регламент Арбитражного Суда доступен на сайте www.arbitrage.am. Язык Арбитражного суда – армянский, место Арбитража – РА, г. Ереван.

В случае желания урегулировать возникший Спор между Компанией и Заказчиком в суде, стороны обязаны отказаться от права обращения в Арбитражный Суд в письменной форме, отдельно подтвержденным соглашением и передать рассмотрение соответствующего Спора в исключительную юрисдикцию компетентных судов Республики Армения, в соответствии с законодательством Республики Армения.

14. Կիրառվող իրավունք, ընդհատություն և վեճերի լուծում

Սույն Պայմանների նկատմամբ, ներառյալ` Ընկերության և Ձեր իրավունքների և պարտականությունների բովանդակության, մեկնաբանման, կատարման, չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքների, դադարման, առոչինչ ճանաչվելու և դրա հետևանքների, սույն Պայմաններից ծագող պահանջի զիջման և պարտքի փոխանցման և այլ պարտականությունների առնչությամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությունը՝ առանց հաշվի առնելու կոլիզիոն իրավունքի նորմերը։

Սույն Պայմանների, Կայքի, Կայքի բովանդակության և (կամ) մատուցվող Ծառայությունների կապակցությամբ ծագող բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները և (կամ) պահանջները (այսուհետ նաև՝ «Վեճ»), ներառյալ` դրանց կատարմանը, խախտմանը, դադարեցմանը կամ անվավերությանը վերաբերող, ենթակա են կարգավորման Ընկերության և Ձեր միջև բանակցությունների և խորհրդակցությունների ճանապարհով։

Սույնով Դուք համաձայնվում եք Ձեր պահանջները սկզբնապես ներկայացնել Ընկերության Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնին կամ տեղեկացնել Ընկերությանը՝ Կայքում առկա պաշտոնական Հաղորդակցության Միջոցներով:

Եթե Վեճը չի հաջողվել հարթել Ձեր կողմից վերոնշյալ գործողություններից որևէ մեկը կատարելուց հետո 15 օրվա ընթացքում, ապա Վեճը լուծելու նպատակով Դուք կարող եք դիմել համապատասխան իրավասու արբիտրաժ, որը տվյալ դեպքում հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատին կից գործող Արբիտրաժային դատարանը (այսուհետ նաև` «Արբիտրաժային Դատարան»): Արբիտրաժային Դատարանում գործի քննությունն իրականացվում է «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքին և Արբիտրաժային Դատարանի կանոնակարգին համապատասխան։

Սույնով Դուք ընդունում և հավաստիացնում եք, որ տեղեկացված եք Արբիտրաժային Դատարանում գործերի քննության ընթացակարգին: Արբիտրաժային Դատարանի կանոնակարգը տեղակայված է www.arbitrage.am կայքում: Արբիտրաժային դատավարության լեզուն հայերենն է, Արբիտրաժի վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան:

Ընկերության և Պատվիրատուի միջև առկա Վեճը դատական ատյանում լուծելու ցանկության դեպքում վերջիններս պարտավոր են գրավոր, առանձին կնքված համաձայնությամբ հրաժարվել Արբիտրաժային Դատարան դիմելու իրավունքից և համապատասխան Վեճի քննությունը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանների բացառիկ իրավազորությանը։

15. Действие и сроки Правил

Настоящие Правила действительны на неопределенный срок. Вы можете прекратить действие настоящих Правил в любое время, после выполнения всех своих обязательств перед Компанией. Настоящие Правила не могут быть прекращены, если у Вас есть просроченные обязательства.

Положения Разделов 5 настоящих Правил остаются в силе после любого прекращения данных Правил или истечения их срока действия.

Компания оставляет за собой право прекратить действие настоящих Правил или закрыть Ваш Аккаунт в любое время, уведомив Вас об этом за 2 дня по адресу электронной почты, который Вы предоставили. В случае подтвержденных Заказов дальнейшие действия осуществляются в соответствии с положениями Раздела 14 настоящих Правил.

Компания оставляет за собой право немедленно прекратить действие настоящих Правил без предварительного уведомления, отменив все текущие или подтвержденные Заказы и (или) временно или навсегда приостановить действие Вашего Аккаунта и связанную с ним любую деятельность, если:
• Вы допустили существенное нарушение своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами; и (или)
• Вы нарушили применимое законодательство, нормативные акты или права третьих лиц; и (или)
• Компания считает, что прекращение действия настоящих Правил необходимо для защиты безопасности Компании или имущества, сотрудников или третьих лиц, а также для предотвращения мошенничества или другой незаконной деятельности; и (или)
• Вы неоднократно отменяли подтвержденные Заказы или не отвечали на Наши запросы без уважительной или обоснованной причины; и (или)
• Компания получила соответствующее указание от судебных, правоохранительных или иных административных органов или иных государственных органов.

Компания также имеет право прекратить действие настоящих Правил в одностороннем порядке, без предварительного уведомления, если Вы распространяете недостоверную информацию об Услугах, предоставляемых Компанией, и пытаетесь создать негативное мнение о Компании среди других лиц или в любом другом случае, когда Компания обнаружит, что Ваши действия наносят ущерб или могут нанести ущерб деловой репутации Компании.

В случае, если Компания прекращает действие настоящих Правил при наличии оснований, изложенных в предыдущих двух параграфах, Компания не обязана возвращать оплаченную сумму за отмененные или приостановленные Заказы.

15. Պայմանների գործողությունը և ժամկետները

Սույն Պայմանները գործում են անորոշ ժամկետով։ Դուք կարող եք դադարեցնել սույն Պայմանների գործողությունը ցանկացած պահի՝ մինչև այդ կատարելով Ընկերության հանդեպ ունեցած Ձեր բոլոր պարտավորությունները: Ձեր կողմից ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում սույն Պայմանների գործողությունը չի կարող դադարել։

Սույն Պայմանների 5-րդ Բաժինները ուժի մեջ են մնում սույն Պայմանների ցանկացած դադարեցման կամ գործողության ժամկետի լրանալուց հետո։

Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած պահի դադարեցնել սույն Պայմանների գործողությունը կամ փակել Ձեր Հաշիվը՝ այդ մասին 2 օր առաջ ծանուցում ուղարկելով Ձեր կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Հաստատված Պատվերների դեպքում հետագա գործողություններն իրականացվում են սույն Պայմանների 14-րդ Բաժնի կանոններին համապատասխան։

Ընկերությունն իրավասու է անհապաղ, առանց նախնական ծանուցման, դադարեցնել սույն Պայմանների գործողությունը` վերացնելով բոլոր ընթացիկ կամ հաստատված Պատվերները, և (կամ) ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ դադարեցնել Ձեր Հաշիվը և դրա հետ կապված ցանկացած գործողություններ, եթե
• Դուք թույլ եք տվել սույն Պայմաններով ստանձնած պարտավորությունների էական խախտում; և (կամ)
• Դուք թույլ եք տվել կիրառելի օրենդրության, կարգավորումների կամ երրորդ անձանց իրավունքների խախտում; և (կամ)
• Ընկերությունը գտնում է, որ սույն Պայմանների գործողության դադարեցումը անհրաժեշտ է Ընկերության անվտանգության կամ գույքի, աշխատակիցների կամ երրորդ անձանց պաշտպանության համար, ինչպես նաև խարդախության կամ այլ անօրինական գործունեության կանխարգելման համար; և (կամ)
• բազմիցս չեղարկել եք հաստատված Պատվերները կամ չեք արձագանքել Մեր կողմից տրված հարցումներին, առանց հարգելի կամ հիմնավոր պատճառի; և (կամ)
• դատական, իրավապահ կամ այլ վարչական մարմինների կամ այլ պետական մարմինների կողմից Ընկերությունը ստացել է համապատասխան ցուցում:

Ընկերությունը նաև իրավունք ունի միակողմանի, առանց նախնական ծանուցման, դադարեցնել սույն Պայմանների գործողությունը, եթե Դուք իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ եք տարածում Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայությունների վերաբերյալ, Ձեր գործողություններով փորձում եք այլ սուբյեկտների մոտ Ընկերության մասին ձևավորել բացասական կարծիք կամ ցանկացած այլ դեպքում, երբ Ընկերությունը կգտնի, որ Ձեր գործողությունները վնասում են կամ կարող են վնասել Ընկերության գործարար համբավը:

Ընկերության կողմից սույն Պայմանների գործողությունների դադարեցման այն դեպքերում, երբ առկա են նախորդող երկու պարագրաֆներով սահմանված հիմքերը, Ընկերությունը չի կրում որևէ պարտավորություն վերադարձնելու չեղարկված կամ կասեցված Պատվերի համար կատարված վճարումը


ДОВЕРЬТЕ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

NEVA SEASONS GLOBAL TRAVEL

CRM-форма появится здесь